Điện Học - Kỹ Thuật Điện Học - Điện Học Căn Bản part 7

Đi ốt kép- Trong nguồn ATX người ta thường sử dụng Đi ốt kép để chỉnh lưu điện áp đầu ra- Hình dáng đi ốt kép trông tương tự như đèn công suất và có ký hiệu như ảnh trên- Đi ốt kép thường cho dòng lớn và chịu được tần số cao | íúLlVÍ sin Ot ì Uị 1 2 sinị cot4- - l 2 1 2 b Hinh So sánh biểu thúc của ỉ và UL ta thấy - Quan hệ giữa tri số hiệu dụng của điên áp và dòng điện UL coLI hoặc 1 3-9 íùL XL Đại lượng íúL có thứ nguyên của điên trờ được gọi là cảm kháng XL có đon vị là Ồm Q Xl oL 3-10 - Dòng điện i và điện áp UL có cùng tđn số song điên áp vượt ưước dòng điên góc pha y hình . Đồ chị vectơ điên áp và dòng diên vẽ trèn hình . Ví dụ 8 Một cuộn dãy thuán diện cảm L 0 015H dóng vào nguổn diện có diện áp u 100V2sinÍ314t V. Tính tộ số hiệu dụng I và góc pha đầu dòng diện Tị. Vỗ đổ thị vcctơ dồng điện điện áp. Lời giải. Điên kháng của cuộn day XL coL 314 .0 015 Hình Trị số hiệu dụng dòng điên 55 Góc pha đầu dòng điên . 7t J 7t Vi Vu _ - _ 2 3 2 TC 6 Trị sđ tức thời của dòng diên 1 21 231 2 sin 3141- I 6J DỒ thị vectơ đòng điện diện áp vẽ trên hình . 3. Nhánh thuần điện dung c Khi ta đặt điên áp xoay chiều lên một tụ điện thuần diện dung c hình diện áp trên tụ điện là uc. uc UCV2 sinttìt Tụ diện dược nạp điện tích dq Cdưc và dòng diên chạy qua tụ điên là i Ì 2ÉS uc sino t dt dt dt J ùCUc 2 coscữt 11 2 sin í tìt l 2 So sánh biểu thức dòng điện và diện áp ta thấy - Quan hệ giữa ưị số hiệu dụng của dòng diên và điện áp là . ur ur _ _ K I tìCUc ÌX 3-1 la 1 Ac coC hoặc UC IXC 3-1 lb XC Z 3-12 coC Đại lượng Xr - có thứ nguyên cùa diên ườ được gọi là dưng Ũ C . kháng dơn vị là Ôm Í2 . Hình 56 - Dõng điên và điện áp có cùng rần số song điện áp Uc chậm sau dòng điên 1 một góc pha ỹ hoặc dòng điện i vượt trước điên áp Úc một góc hình . Đồ thị vectơ dòng điên và điện áp vẽ trẽn hình . Ví dụ 9 Trị số tức thời của dòng diên chạy qua tụ diện có diện dung C 3Flà i 100 2 Sinfãl4t ì A Tính trị số hiệu dụng và pha dđu của diện áp dạt lén tụ diện. Lời giải ỉ Dung khđng của tụ diện. T xc - ----í 1 590 oC 3 7 Trị sổ hiệu đụng điên ấp trên tụ điện - Uc XcI 1 59 . 100 159V Ví Góc pha dầu của diện ấp trên tụ điện là X. ir ít ít 7t X Ĩ7_ Vu Vix c u 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    89    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.