Presentation

Before you start There are five questions you should answer. Who are you going to talk to? You can plan better if you know something about your audience’s level of English and their knowledge of your subject. If you know your audience, you can choose the right vocabulary and style. You can also decide how to tailor your presentation to your audience and how to make the introduction relevant and interesting.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    47    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.