Đề thi trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao. | ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM KINH TEÁ QUOÁC TÕ ÑEÀ SOÁ 1 Caâu 1: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây caâu naøo khoâng ñuùng: a/ Thueá quan laø moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng laø ngöôøi phaûi traû giaù cao sang ngöôøi saûn xuaát laø ngöôøi nhaän ñöôïc giaù cao. b/ Thueá quan laø moät trong caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch coù töø laâu ñôøi nhaát. c/ Thueá quan laø moät coâng cuï haïn cheá maäu dòch maø ngöôøi saûn xuaát öa chuoäng nhaát. d/ Thueá quan goùp phaàn laøm taêng ngaân saùch chính phuû. Caâu 2: Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc nöôùc tieáp nhaän voán ñaàu tö seõ: a/ Taêng leân so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn b/ Taêng leân. c/ Giaûm ñi. d/ Khoâng thay ñoåi. Caâu 3: APEC thuoäc hình thöùc lieân keát : a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung d/ Khoâng thuoäc hình thöùc naøo treân ñaây Caâu 4: Khoaûn naøo sau ñaây khoâng thuoäc veà cung ngoaïi teä: a/ Xuaát khaåu b/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty khi ñi ra nöôùc ngoaøi ñaàu tö c/ Khaùch du lòch d/ Thaân nhaân göûi veà Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 5-7 Coù soá lieäu cho trong baûng sau: Chi phí saûn xuaát Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm K L K L A 1 2 1 4 B 3 3 4 2 Pl/Pk ¾ ½ Caâu 5: a/ A laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia b/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia. c/ A laø saûn phaåm thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 1, thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 2. d/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1, thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 2. Caâu 6: a/ Quoác gia 1 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn. b/ Quoác gia 2 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn c/ Quoác gia 2 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng d/ Quoác gia 1 khan hieám caû tö baûn laãn lao ñoäng. Caâu 7 : Theo lyù thuyeát H-O, moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát B nhaäp A c/ Quoác gia 2 xuaát B nhaäp A b/ Quoác gia 1 xuaát A nhaäp B d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 8: Ngöôøi tieâu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.