TÀI LIỆU ÔN THI MÔN: LUẬT KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dịch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ rà ng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. | LUAÄT KINH TÕ Caâu 1 :So saùnh theå nhaân vaø phaùp nhaân: Theå nhaân Phaùp nhaân _ Tö caùch theå nhaân laø ñöông nhieân vaø voâ _ Tö caùch phaùp nhaân: ñieàu kieän: + Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD + Moïi ngöôøi ñeàu laø theå nhaân töø khi sinh ra + Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp ñeán cheát. nhaân keát thuùc. + Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát _ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp hieän thì toø a aùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô nhaân : baûn cuûa ngöôø i ñoù. + Phaûi ñöôïc thaø nh laäp hôïp phaùp. _ Theå nhaân coù 3 loaïi: + Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoaø n chænh thoáng + Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø haø nh vi: nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà phaûi 18 tuoåi trôû leân vaø phaùt trieån bình phaùp lí. thöôø ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn + Phaûi coù taø i saûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng tham gia moïi quan heä phaùp luaät. theo muïc ñích thaø nh laäp, laø cô sôû ñeå boài thöôøng + Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc. haø nh vi: ngöôø i maéc beänh taâm thaàn, chöa + Phaûi coù danh nghóa rieâng vaø nhaân danh chính tröôûng thaø nh, vieäc haø nh xöû thoâng qua ngöôø i mình ñeå tham gia vaø o caùc QHPL ñöôïc theå hieän thaân (ñaïi dieän). qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, ngaø nh ngheà + Theå nhaân coù naêng löïc haø nh vi khoâng an _ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà toaø n: ngöôø i bình thöôø ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18 cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo roõ tuoåi. raøng. _ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp: _ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi: coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït. + Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích. _ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp + Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình. lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau. _ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát. _ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch. _ Quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.