đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

Ba công ty X,Y,Z có sản phẩm cùng lạoi tham gia trên thị trừong .Năm 1997 so với năm 1995 , sản phẩm tiêu thụ của công ty X và cộng ty z tăng lần lượt là 3% và 9%, tốc độ tăng chung của ca ba công ty là | đề thi Lý thuyết thống kê đề 1: Bà i 1: Ba công ty X,Y,Z có sản phẩm c ùng lạoi tham gia trên thị trừong .Năm 1997 so v ới năm 1995 , sản phẩm tiêu thụ của công ty X và cộng ty z tăng lần lượt l à 3 % và 9 % , t ố c d0ộ tăng chung của ca ba công ty là yêu cầ u : cần tí nh toán ,anh chi. Có thể xác đ ịnh chiề u hướng thay đổ i của thị phần của các công ty X,Y,Z qua hai năm hay không ,giải thí ch ngắ n gọn ? sử trên thị trường chỉ có 3 công ty h∙y xác đ ịnhthị phần của từng công ty X và Z ở hai năm 1995 và 1997, biế t rằng qua hai năm thị phần của công ty Y không thay đổ i và là 10%. sử ở năm 1995 thị phần của công ty X bằng 1/3 thị phần công ty Z ( thị phần của công ty Y như đ ∙ biết ở trên là 10%). Năm 1998 so v ới năm 1995 ,nế u tốc đ ộ tăng chung về sản phẩm tiêu thụ của ca ba công ty là 10% thị phần công ty Y là 13%, thị phần của công ty Z bằng 2 lần thị phần của công ty X , thì tốc đ ộ tăng về sản phẩm tiêu thụ của từng công ty sẽ là bao nhiêu ? Bà i 2: Số liệu của doanh nghiệ p như sau : Chỉ số giá 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ( % ) 100 106 110 118 125 119 117 120 Doanh số 30 33,496 36,19 39,53 41,75 40,817 41,547 44,126 (tỷ đ ồng) Yêu cầ u : đ ịnh doanh số bán của công ty qua các năm theo giá so sánh .Vẽ đồ thị cho các dữ liệu tính đ ược . sử có thể mô tả biề n động của doanh số bán (giá so sánh) theo dạng đ ường thẳ ng H∙y ước l ượng đ ường thẳ ng th1ch hợp nhất bằng cách d ùng (Sí ch ma)t = đâ y có thể nói gì về mức tăng ,giảm trung bì nh hằng năm của doanh số trong thời kỳ 1990-1997? Vẽ đ ường thẳ ng này trên c ùng 1 đ ồ thị với dữ liệu gốc ùng đ ường thẳ ng thích h ợp nhất đ ∙ xây dựng ở câu b ,h∙y dự đ oán số công ty vào năm 1998. Thuý ,một nhâ n viên phụ trách kinh doanh v ới cách đánh số thứ tự thời gian từ 1- 8 cũng xâ y đựng đ ược 1 d 0 ường thẳ ng nhằm mô tả biế n đ ộngcủa doanh số`.các hệ số đ ườnh thẳng mà xâ y dựng ở câu b có khác so v ới đ ường thẳ ng do cô T xâ y dựng?Dự đ oán doanh .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN