đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

Ba công ty X,Y,Z có sản phẩm cùng lạoi tham gia trên thị trừong .Năm 1997 so với năm 1995 , sản phẩm tiêu thụ của công ty X và cộng ty z tăng lần lượt là 3% và 9%, tốc độ tăng chung của ca ba công ty là | ®Ò thi Lý thuyÕt thèng kª ®Ò 1: Bµ i 1: Ba c«ng ty X,Y,Z cã s¶n phÈm c ïng l¹oi tham gia trªn thÞ trõong .N¨m 1997 so v íi n¨m 1995 , s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty X vµ céng ty z t¨ng lÇn l−ît l µ 3 % vµ 9 % , t è c d0é t¨ng chung cña ca ba c«ng ty lµ yªu cÇ u : «ng cÇn tÝ nh to¸n ,anh chi. Cã thÓ x¸c ® Þnh chiÒ u h−íng thay ®æ i cña thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty X,Y,Z qua hai n¨m hay kh«ng ,gi¶i thÝ ch ng¾ n gän ? ¶ sö trªn thÞ tr−êng chØ cã 3 c«ng ty h∙y x¸c ® ÞnhthÞ phÇn cña tõng c«ng ty X vµ Z ë hai n¨m 1995 vµ 1997, biÕ t r»ng qua hai n¨m thÞ phÇn cña c«ng ty Y kh«ng thay ®æ i vµ lµ 10%. ¶ sö ë n¨m 1995 thÞ phÇn cña c«ng ty X b»ng 1/3 thÞ phÇn c«ng ty Z ( thÞ phÇn cña c«ng ty Y nh− ® ∙ biÕt ë trªn lµ 10%). N¨m 1998 so v íi n¨m 1995 ,nÕ u tèc ® é t¨ng chung vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña ca ba c«ng ty lµ 10% thÞ phÇn c«ng ty Y lµ 13%, thÞ phÇn cña c«ng ty Z b»ng 2 lÇn thÞ phÇn cña c«ng ty X , th× tèc ® é t¨ng vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña tõng c«ng ty sÏ lµ bao nhiªu ? Bµ i 2: Sè liÖu cña doanh nghiÖ p nh− sau : ChØ sè gi¸ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ( % ) 100 106 110 118 125 119 117 120 Doanh sè 30 33,496 36,19 39,53 41,75 40,817 41,547 44,126 (tû ® ång) Yªu cÇ u : ¸c ® Þnh doanh sè b¸n cña c«ng ty qua c¸c n¨m theo gi¸ so s¸nh .VÏ ®å thÞ cho c¸c d÷ liÖu tÝnh ® −îc . ¶ sö cã thÓ m« t¶ biÒ n ®éng cña doanh sè b¸n (gi¸ so s¸nh) theo d¹ng ® −êng th¼ ng H∙y −íc l −îng ® −êng th¼ ng th1ch hîp nhÊt b»ng c¸ch d ïng (SÝ ch ma)t = ®© y cã thÓ nãi g× vÒ møc t¨ng ,gi¶m trung b× nh h»ng n¨m cña doanh sè trong thêi kú 1990-1997? VÏ ® −êng th¼ ng nµy trªn c ïng 1 ® å thÞ víi d÷ liÖu gèc ïng ® −êng th¼ ng thÝch h îp nhÊt ® ∙ x©y dùng ë c©u b ,h∙y dù ® o¸n sè c«ng ty vµo n¨m 1998. « Thuý ,mét nh© n viªn phô tr¸ch kinh doanh v íi c¸ch ®¸nh sè thø tù thêi gian tõ 1- 8 còng x© y ®ùng ® −îc 1 d 0 −êng th¼ ng nh»m m« t¶ biÕ n ® éngcña doanh sè`.c¸c hÖ sè ® −ênh th¼ng mµ x© y dùng ë c©u b cã kh¸c so v íi ® −êng th¼ ng do c« T x© y dùng?Dù ® o¸n doanh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    310    4    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.