Tài liệu ôn tập môn: quản trị học

Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích. | QUAÛN TRÒ HOÏC Caâu 1 : Haõy Neâu Vaø Phaân Tích Caùc Khaùi Nieäm Khaùc Nhau Veà Quaûn Trò. Anh Chò Thích Nhaát Laø Ñònh Nghóa Naøo ? Giaûi Thích. 1. Quaûn trò laø phöông thöùc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu cuûa toå chöùc baèng vaø thoâng qua nhöõng ngöôøi khaùc. Phöông thöùc ñoù ñöôïc caùc nhaø quaûn trò thöïc hieän qua caùc coâng vieäc hay coøn goïi laø caùc chöùc naêng hoaïch ñònh, toå chöùc, ñieàu khieån, kieåm tra. Quaûn trò laø nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát khi coù nhieàu ngöôøi keát hôïp vôùi nhau trong 1 toå chöùc nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. 2. Quaûn trò laø nhaèm taïo laäp vaø duy trì moät moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi nhaát, trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc theo nhoùm coù theå ñaït ñöôïc moät hieäu suaát cao nhaát nhaèm hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. 3. Quaûn trò laø tieán haønh laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc trong moät moâi tröôøng luoân luoân thay ñoåi. Troïng taâm cuûa quaù trình naøy laø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn löïc coù giôùi haïn. Giaûi thích ñònh nghóa moät : ñònh nghóa naøy xaùc ñònh raèng hoaït ñoäng quaûn trò chæ phaùt sinh khi con ngöôøi keát hôïp vôùi nhau thaønh moät toå chöùc. Neáu caù nhaân chæ soáng, hoaït ñoäng moät mình nhö Roâbinson treân hoang ñaûo, thì khoâng coù hoaït ñoäng quaûn trò. Khi coù hai ngöôøi quyeát taâm keát hôïp vôùi nhau ñeå cuøng thöïc hieän muïc tieâu chung thì seõ phaùt sinh nhieàu hoaït ñoäng maø chöa ai coù kinh nghieäm khi soáng vaø laøm vieäc moät mình. Trong söï keát hôïp thaønh toå chöùc, caùc hoaït ñoäng quaûn trò laø heát söùc caàn thieát vì neáu khoâng coù noù, taäp theå seõ khoâng bieát phaûi laøm gì, laøm nhö theá naøo, hoaëc seõ laøm loän xoän, thay vì böôùc cuøng moät höôùng thì moãi ngöôøi laïi böôùc theo nhöõng höôùng khaùc nhau. Caâu 2 : Chöùng Minh Quaûn Trò Vöøa Coù Tính Khoa Hoïc, Vöøa Coù Tính Ngheä Thuaät. Theo Caùc Anh Chò Ñeå Naâng Cao Tính Ngheä Thuaät Trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    128    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.