CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC

CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC | CAÂU HOÛI OÂN TAÄP TAÂM LYÙ HOÏC 1. Vai troø cuûa taâm lyù hoïc trong quaûn trò vaø ñôøi soáng. 2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa moân taâm lyù hoïc. 3. Khaùi nieäm veà quaù trình taâm lyù , traïng thaùi taâm lyù vaø thuoäc tính taâm lyù. Moãi khaùi nieäm cho 2 ví duï cuï theå. 4. Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát veà caùc ñaëc ñieåm taâm lyù cuûa 1 caù nhaân cuï theå? Vieäc nghieân cöùu ñoù coù yù nghóa gì trong thöïc tieãn ? 5. Phaân bieät söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaän thöùc caûm tính vaø lyù tính. YÙ nghóa cuûa chuùng. 6. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu noäi dung caùc qui luaät cuûa hoaït ñoäng nhaän thöùc caûm tính trong quaûn lyù. Cho ví duï. 7. Tính maâu thuaãn vaø thoáng nhaát cuûa qui luaät veà ngöôõng caûm giaùc vaø qui luaät thích öùng. Neâu yù nghóa cuûa noù vaø cho 2 ví duï. 8. Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà nhaän thöùc lyù tính, haõy lieân töôûng ñeán vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi sao cho coù hieäu quaû. 9. Haõy phaân tích noäi dung cuûa caùc qui luaät ñôøi soáng tình caûm vaø yù nghóa cuûa vieäc öùng duïng chuùng vaøo quaûn lyù saûn xuaát vaø ñôøi soáng. 10. Haønh ñoäng yù chí trong moái quan heä qua laïi vôùi hoaït ñoäng nhaän thöùc. ÖÙng duïng trong quaûn lyù kinh teá. 11. Caùc phaåm chaát taâm lyù cuûa con ngöôøi ? Söï hình thaønh vaø phaùt trieån ? 12. Vôùi tö caùch laø 1 nhaø quaûn lyù, haõy phaân tích chính saùch quaûn trò, söû duïng nhaân vieân cuûa 1 toå chöùc döôùi goùc ñoä taâm lyù hoïc. 13. Hoaït ñoäng giao tieáp coù yù nghóa nhö theá naøo trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Laøm theá naøo ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng giao tieáp trong quaûn lyù ? 14. Giao tieáp trong phaïm vi nhoùm ñoái vôùi nhaø quaûn lyù 15. Nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa nhoùm vaø nhöõng ñieàu caàn chuù yù ñoái vôùi nhaø laõnh ñaïo? HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ Caâu 1 : Vai Troø Cuûa Taâm Lyù Hoïc Trong Quaûn Lyù Vaø Ñôøi Soáng. * Vai troø taâm lyù hoïc trong quaûn lyù : moân taâm lyù hoïc ngaøy nay ñaõ trôû thaønh 1 trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.