ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN

Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia quá trình sản xuất sản phẩm với giá trị sử dụng của nó, tài sản vật chất của con người, tập đoàn người với các yếu tố sản xuất trên cơ sở : sản xuất trao đổi – tiêu dùng. Trong đó có hai vấn đề mấu chốt là : quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích. | ÑEÀ CÖÔNG LÒCH SÖÛ KINH TEÁ QUOÁC DAÂN Caâu 1 : Nhöõng Noäi Dung Cô Baûn Moân Hoïc LSKTQD Nghieân Cöùu _ Lòch söû : laø baûn thaân söï vaät traûi qua treân cô sôû caùc söï kieän, hieän töôïng vaø quaù trình ñöôïc con ngöôøi quan saùt, ghi cheùp laïi theo söï phaùt trieån cuûa thôøi gian thaønh tö lieäu laøm cô sôû cho vieäc nghieân cöùu caùc khoa hoïc. _ Xaõ hoäi loaøi ngöôøi : laø nôi nhöõng con ngöôøi hoäi tuï ñeå lao ñoäng vaø phaùt trieån tö duy trong 1 giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa lòch söû töông öùng vôùi 1 hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi nhaát ñònh. _ Kinh teá laø toång theå caùc yeáu toá tham gia quaù trình saûn xuaát saûn phaåm vôùi giaù trò söû duïng cuûa noù, taøi saûn vaät chaát cuûa con ngöôøi, taäp ñoaøn ngöôøi vôùi caùc yeáu toá saûn xuaát treân cô sôû : saûn xuaát trao ñoåi – tieâu duøng. Trong ñoù coù hai vaán ñeà maáu choát laø : quan heä sôû höõu vaø quan heä lôïi ích. _ Kinh teá quoác daân : laø toång theå kinh teá cuûa daân cö treân 1 laõnh thoå quoác gia. Caâu 2 : Chöùc Naêng Nghieân Cöùu Cuûa Moân Hoïc Lòch Söû Kinh Teá Quoác Daân Coù chöùc naêng cô baûn : _ Chöùc naêng nhaän thöùc bieåu hieän ôû 3 khía caïnh : + Nhaän thöùc ñuùng noäi dung kinh teá ñaõ traûi qua caùc thôøi ñaïi trong lòch söû. + Nhaän thöùc ñöôïc caùc baøi hoïc kinh nghieäm ñaõ traûi qua veà lónh vöïc kinh teá, hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi trong lòch söû. + Nhaän thöùc phöông phaùp luaän khi nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà kinh teá ñaõ traûi qua ñoøi hoûi phaûi quaùn trieät quan ñieåm lòch söû toaøn dieän vaø quan ñieåm phaùt trieån khi ñeà caäp nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà ñaõ qua. _ Chöùc naêng tö töôûng : oân cuõ – tri môùi. Caâu 3 : Nhöõng Noäi Dung Cô Baûn Cuûa Phöông Thöùc Saûn Xuaát Chaâu AÙ _ Ñôn vò kinh teá xaõ hoäi : coâng xaõ noâng thoân vôùi phöông thöùc saûn xuaát “töï saûn töï tieâu” 3 yeáu toá cô baûn tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát laø : + Lao ñoäng cuûa ñoâng ñaûo cö daân coâng xaõ, naêng löïc saûn xuaát lao ñoäng caù nhaân chöa tröôûng thaønh vôùi muïc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    30    1    22-09-2023
10    36    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.