LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ .

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ . | LÒCH SÖÛ CAÙ C HOÏ C THUYEÁT KINH TEÁ. A – CHUÛ NGHÓ A TROÏNG THÖÔNG : 1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i : CNTT hình thaø nh vaø phaùt trieå n ôû Chaâ u AÂu vaø o giöõ a theá kyû XV vaø toàn taïi trong khoaûng 3 theá kyû. Theá kyû XV Æ XVIII : goïi laø : Haä u kyø phong kieán. Tích luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTB Trong thôø i kyø naø y cheá ñoä phong kieán ôû Chaâu AÂ u baét ñaàu tan raõ , quan heä saûn xuaát TBCN baét ñaàu xuaát hieän. Söï xuaát hieän chuû nghóa troïng thöông gaén lieàn vôùi nhöõ ng tieàn ñeà lòch söû sau : * Kinh teá : _Vaøo thôøi ñieåm naøy haø ng hoùa ôû Chaâ u AÂ u phaùt trieå n maïnh. Thò tröôø ng daâ n toä c trong nöôùc môû roäng xuaát hieän caùc hoaït ñoä ng giao thoâ ng quoác teá. _ Tieàn teä khoâ ng chæ ñöôïc söû duïng laø m phöông tieä n trung gian trong trao ñoå i haø ng hoùa maø tieàn teä coø n söû duïng laø m tö baûn ñeå sinh lôï i 1 caùch phoå bieán. * Chính trò xaõ hoäi : _ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy taø n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nhaâ n trong xaõ hoäi taêng cöôø ng. _ Xuaát hieän khoái lieâ n minh cuûa nhaø nöôùc phong kieán trung öông vaø tö baûn thöông nhaâ n döïa vaø o nhau ñeå toàn taïi. * Vaên hoùa tö töôûng: _ Phaùt trieå n cuûa khoa hoïc ñaë c bieä t khoa hoïc töï nhieâ n. _ Xuaát hieä n phong traø o phuïc höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laïi tö töôûng ñen toái cuûa phong kieán thôø i trung coå , ñeà cao tö töôûng töï do nhaâ n quyeàn, bình ñaúng ). _ Söï chuyeån bieán taâ m lyù vaø loái soáng cuûa ngöôø i daâ n. Keát luaä n : Söï kieä n treâ n laø m thay ñoåi nhanh choùng boä maë t phong kieán trung coå neàn saûn xuaát phong kieán baét ñaàu nhöôø ng choã cho cheá ñoä tö baûn thöông maïi Æ CNTT xuaát hieä n. 2/ Laä p tröôøng cô baûn cuûa CNTT : 3 laä p tröôø ng * Söï giaøu coù : Caùc nhaø troïng thöông coi tieàn vaø ng baïc laø bieå u hieä n duy nhaát cuûa cuûa caûi cuûa söï giaø u coù. Ba quan ñieåm : + Quoác gia giaø u coù phaûi laø quoác gia coù khoái löôïng vaø ng baïc khoå ng loà. + Moïi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.