LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ .

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ . | LỊCH SỬ CÁ C HỌ C THUYẾT KINH TẾ. A – CHỦ NGHĨ A TRỌNG THƯƠNG : 1/ Hoà n cảnh ra đờ i : CNTT hình thà nh và phát triể n ở Châ u Âu và o giữ a thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Thế kỷ XV Ỉ XVIII : gọi là : Hậ u kỳ phong kiến. Tích lũ y nguyê n thủy của CNTB Trong thờ i kỳ nà y chế độ phong kiến ở Châu  u bắt đầu tan rã , quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với nhữ ng tiền đề lịch sử sau : * Kinh tế : _Vào thời điểm này hà ng hóa ở Châ u  u phát triể n mạnh. Thị trườ ng dâ n tộ c trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt độ ng giao thô ng quốc tế. _ Tiền tệ khô ng chỉ được sử dụng là m phương tiệ n trung gian trong trao đổ i hà ng hóa mà tiền tệ cò n sử dụng là m tư bản để sinh lợ i 1 cách phổ biến. * Chính trị xã hội : _ Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tà n, vị thế của tầng lớp thương nhâ n trong xã hội tăng cườ ng. _ Xuất hiện khối liê n minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhâ n dựa và o nhau để tồn tại. * Văn hóa tư tưởng: _ Phát triể n của khoa học đặ c biệ t khoa học tự nhiê n. _ Xuất hiệ n phong trà o phục hưng ( do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thờ i trung cổ , đề cao tư tưởng tự do nhâ n quyền, bình đẳng ). _ Sự chuyển biến tâ m lý và lối sống của ngườ i dâ n. Kết luậ n : Sự kiệ n trê n là m thay đổi nhanh chóng bộ mặ t phong kiến trung cổ nền sản xuất phong kiến bắt đầu nhườ ng chỗ cho chế độ tư bản thương mại Ỉ CNTT xuất hiệ n. 2/ Lậ p trường cơ bản của CNTT : 3 lậ p trườ ng * Sự giàu có : Các nhà trọng thương coi tiền và ng bạc là biể u hiệ n duy nhất của của cải của sự già u có. Ba quan điểm : + Quốc gia già u có phải là quốc gia có khối lượng và ng bạc khổ ng lồ. + Mọi .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN