Tài liệu công nghệ thông tin - giới thiệu MantisBT

MantisBT là một trang web dựa trên hệ thống theo dõi lỗi lần đầu tiên được làm sẵn có cho công chúng trong tháng 11 năm 2000. Theo thời gian nó đã trưởng thành và đã đạt được rất nhiều phổ biến, và bây giờ đã trở thành một trong những lỗi phổ biến nhất mã nguồn mở / hệ thống theo dõi vấn đề. MantisBT được phát triển bằng PHP, với sự hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu backends bao gồm cả MySQL, MS SQL, PostgreSQL và DB2. . | Mantis Bug Tracker Administration Guide Mantis Bug Tracker Administration Guide Copyright 2010 The MantisBT Team Reference manual for the Mantis Bug Tracker. Build Date 27 August 2010 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES LOSS OF USE DATA OR PROFITS OR BUSINESS INTERRUPTION HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Table of Contents 1. About What is MantisBT .1 Who should read this manual .1 Minimum How to get it .1 About the MantisBT 2. New 3. User Creating User Enabling Disabling User Deleting User User Forgot Password and Reset Changing Pruning User Authorization and Access Auto Creation of Accounts on User User 4. Issue Lifecycle and Issue Issue Workflow Workflow 5. Configuration Security and Signup and Lost Default Preferences .29 Bugnote .32 File Status Settings .36 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    13    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.