Bài tập trắc nghiệm hoá học 12

1. Chọn định nghĩa đúng về hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là: A. những hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố cacbon và hiđro. B. những hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng. C. những hiđrocacbon tham gia phản ứng thế. D. những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử. 2. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng? A. Các ankan hợp thành dãy đồng đẳng metan, có công thức chung là CnH2n+2. B. Các ankan từ C4 trở lên có đồng phân cấu tạo về mạch cacbon. C. Ankan không chứa C bậc II và C bậc IV gọi là ankan.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.