CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

Máy là tất cả như ng công cụ hoạt động theo nguyên tắc cơ học dùng làm thay đổi một cách có ý thư c về hình dáng hoặc vị trí của vật thể. Cấu trúc, hình dáng và kích thư ớc của máy rất khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm sư dụng của nó, có thể phân thành hai nhóm lớn : - Máy dùng để biến đổi năng lư ợng tư | CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CAT kim loại May chuyeả rong tròn - 2006 - CHỎÔNGI NAiI CỎÔNG VEl MAY CAT KIM LOAiI I. KHÁI NIỆM VỀ MÁY CẮT KIM LOẠI May ladafi caúnhỉ õg coâg cuìhoat rong theo nguyeâ taé cô hoc dung lam thay roả moi caùh coùyùthô ù veàhình daùg hoaé vòtrí cuá vai theả Cau true hình dahg vackích thỉ ôù cuá may ra6 khaù nhau. Tuyctheo rac riem sỉ ú dung cuá noù coùtheảahaâ thaoh hai nhom lôùi - May dung reảaieá roả nang lỉ ông tỉ Gdang nay sang dang khac cho thích hôp vôù viei sỉ údung rỉ ôc go lacmaiy biein noli naìng lồôỉng. - May duog reâhỉ c hien coâg viei gia coâg cô khí rỉ ôc go laomay coing cu 1 Nhỉ õg may coâg cuìdung reảbieá roảhình daiig cuúì caù vai theảkim loai baàg caùh lay ri mot phan theâích treâ vat theảaý vôù nhỉ õg dung cuivaochuyea rong khac nhau rỉ ôc goi lacmaiy cat kim loaỉi. Theo tieâ chuaố Viei Nam may coâg cuìbao gom nam loai - May caé kim loai. - May gia coâg goã - May gia coâg ap lỉ c. - May han. - May rut. Vai theảcan lam bieâ roốhtnh dang goi lacphoốhay chi tie6 gia coâg. Phan theả tích rỉ ôc lay ri cuúì vai theảgoi la phoi. Dung cuiduog reâlaý phoi ra khoú chi tiefigia coâg goi laodao caé II. CÁC DẠNG BỀ MẶT GIA CÔNG Bề mặt hình học của chi tiết máy rất đa dạng và chế tạo các bề mặt nầy trên các máy cắt kim loại có rất nhiều phương pháp khác nhau. Để có thể xác định các chuyển động cần thiết tức là chuyển động của các cơ cấu chấp hành của máy tạo ra bề mặt đó ngỉ ôõ ta thường nghiên cứu các dạng bề mặt gia công trên máy cắt kim loại. Các dạng bề mặt thường gặp là . Dạng trụ tròn xoay . Đường chuẩn là đường troin sinh thẳng Thể hiện mặt trụ được hình thành do đường sinh là đường thẳng quay chung quanh đường chuẩn là đường tròn . 4 Đường sinh H. 1-1. Daíng bei mait troin xoay nỏôing chuain troin sinh thaing . Đường chuẩn tròn sinh gãy khúc H. I-2. Daíng bei mait troin xoay nỏôing chuain troin nỏôing sinh gay Đường chuẩn là đường troin sinh cong Đường chuẩn H. I-3. Daíng bei mait troin xoay nỏôing chuain .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    22    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.