Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học - Giáo trình Kinh tế lượng ứng dụng | ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 1 Chương 1 MO HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH Simultaneous - Equation Models MO hình kinh tế lương Y A BX CZ U goi la mo hình 1 phương trình singleequation models . Trong MH thì biến độc lập X independent variables biến giải thích explanatory anh hương len biến phu thuọc Y dependent biến được giai thích explained . Tuy nhiên trong thực tế ta thấy biến Y cung co anh hương ngược lai biến X. Do đo ta phai xết anh hương cua Y len X va cua X len Y cung mOt luc ta co mO hình nhiếu phương trình Simultaneous- Equation Models . Vấn đe đặt ra la phương phap OLS cho MH 1 phương trình co con sử dung đươc trong MH nhiếu pt không hoăc phai chỉnh sửa no như thế nao cho phu hơp Nhơ lai rang 1 gia định cod yếu crucial assumptions cua phương phap OLS la biến X la hoac la khong ngau nhien nonstochastic hoac la nếu ngau nhien stochastic random thì co phan phoi đọc lap vơi so hang nhieu ngau nhien stochastic disturbance term . Nếu gia định khong đung thì phương phap OLS khong chỉ sế cho ươc lương chệch biased ma con khong vưng inconsistent . Xet he thong sau Y1 B1o B12Y2 G11X1 u1 Y2 B2o B21Y1 G21X1 u2 Biến Y 1 va Y 2 la phu thuộc tương ho mutually dependent hoăc la biến nOi sinh endogenous . X1 la biến ngoai sinh exogenous . u1 va u2 la so hang sai so ngau nhien. Ca Y1 va Y2 la ngau nhien. Vì vây trừ phi co the chỉ ra rang Y 2 va u 1 đOc lap va Y 1 va u 2 đOc lap nếu ap dung OLS cho tưng phương trình sế dan đen ươc lương khOng vưng. I - Cơ CHE LIEN HỆ NGƯỢC 1 -Thí dụ 1 Mo hình cung cầu -ĐOi vơi mO hình mOt phương trình ta xem xết sự thay đoi cua cac biến đOc lap anh hương đen biến phu thuOc như thế nao. -Trong ham cau va ham cung gia ca va cac biến kinh tế khac cO anh hương đen lương cau va lương cung. Chung ta chưa xem xet tac đOng ngươc lai hay co moi lien he ngươc giữa lương va gia hay khOng -Lương cau hoac lương cung cO anh hương đến gia hay khong neu cO anh hương thì gia va lương la cac biến phu thuOc lan nhau. Xet mOt thị .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.