Kinh tế lượng ứng dụng - Chương 2

Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 2 Chương 2 HỒI QUI VỚI BIEN PHỤ THUỘC LÁ RỜI RẠC MỒ HÌNH LPM LỒGIT VẠ PRỒBIT Dichotomous lương phan Binary nhị phan Discrete rơi rac Cac mo hình hoi quy ma ta đề cập tứ trứơc tơi nay đều co biến phu thuộc Dependent Variable la biến định lương quantitative variable . Tuy nhien trong thực tế chung ta co the gap trứơng hơp biến phu thuọc la biến định tính qualitative variable . Chang han hoc sinh sau khi tot nghiệp pho thong trung hoc can phai lứa chon hoc tiếp trứơng đai hoc hoặc hoc trương nghe. Mot ngứơi co thế đến nơi lam viẹc bang phương tiên xe may rieng hoăc xe o to buyt. Mot ngứơi trứơng thanh phai quyết định co lap gia đình hoăc không. Biến biếu thị quyết định đứơc lựa chon trứơng cua mot hoc sinh hay biến biếu thị quyết định chon phương tiẹn giao thong ma mọt ngứơi sử dung hay biến biểu thị quyết định đai đang khoa cua 1 ngứơi trứơng thanh la cac biến định tính. Đế lương ho a cac biến định tính như ta đa biết ơ phan kinh tế lương cơ ban ngứơi ta sứ dung biến gia Dummy Variable . Biến giả có thể có hơn 2 gia trị. Ớ đay ta chỉ xet biến gia nhị phan Binary Dummy Variable co hai gia trị la 0 hoac 1. Đe nghiến cứu cac mo hình trong đo biến phu thuọc la biến gia nhị phan ngứơi ta thương sử dung cac mo hình sau đay Mo hình xac suất tuyến tính LPM The linear probability model Mo hình LOGIT Mo hình PROBIT I - MỒ HÌNH XÁC SUAT TUYEN tính LPM 1- Mo hình Chung ta xet mo hình sau đay Yi P1 P2Xi ui Trong đo X thu nhap gia đình biến đọc lap Y 1 gia đình co nha Y 0 gia đình khong co nha Y la biến ngau nhien Goi pi P Y 1 Xi xac suất đế Y 1 vơi điếu kien X Xi 1- pi P Y 0 Xi . Như vây Yi B 1 pi . Yi 0 1 P 1-pi pi 1 ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 2 Vơi gia thiết E ui 0 trong phan KTL cơ ban ta co E Y Xi P1 P2Xi a Theo định nghĩa kỳ vong ta co E Yi E Y Xi 1 Pi 0 1- Pi Pi b Tứ a va b ta co E Y Xi p1 p2Xi pi Khi đo mo hình được goi la mo hình xấc suất tuyến tính LPM . Mat khac

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.