Trắc nghiệm sinh học lớp 12

Gen của sinh vật nhân sơ khác gen sinh vật nhân thực ở chỗ A. có vùng mã hóa liên tục. B. có vùng mã hóa không liên tục. C. gen được chia thành 3 vùng: khởi đầu, mã hóa, kết thúc. D. có tín hiệu kết thúc dịch mã. | Trắc nghiệm Sinh 12 - NĐ - HVT TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 Chuông I. Cơ chế di truyền và biến dị Câu 1 Gen của sinh vật nhân sơ khác gen sinh vật nhân thực ở chỗ A. có vùng mã hóa liên tục. B. có vùng mã hóa không liên tục. C. gen được chia thành 3 vùng khởi đầu mã hóa kết thúc. D. có tín hiệu kết thúc dịch mã. Câu 2 Theo và Mônô trong mô hình cấu trúc của opêron Lac vùng vận hành operator là A. trình tự nuclêôtit đặc biệt tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. B. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin. C. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế prôtêin này có khả năng ức chế quá trình phiên mã. D. vùng khi hoạt động sẽ tổng hợp nên prôtêin và prôtêin này tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào hình thành nên tính trạng. Câu 3 Nhiễm sắc thể của sinh vật chưa có nhân nhân sơ chứa A. một phân tử ADN trần dạng thẳng. B. một phân tử ADN dạng vòng thường không kết hợp với prôtêin histôn. C. một phân tử ADN to dạng vòng và một phân tử vòng nhỏ hơn gọi là plasmit. D. một phân tử ADN dạng vòng không liên kết với prôtêin histôn. Câu 4 Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách nhau ra thì được gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nuclêôtit khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất A. Phân tử ADN có A chiếm 40 . B. Phân tử ADN có A chiếm 30 . C. Phân tử ADN có A chiếm 20 . D. Phân tử ADN có A chiếm 10 . Câu 5 Quá trình nhân đôi của ADN luôn phải tổng hợp đoạn mồi vì A. enzim ADN pôlimeraza chỉ gắn nuclêôtit vào đầu 3 OH tự do. B. enzim ADN pôlimeraza hoạt động theo nguyên tắc bổ sung. C. đoạn mồi làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp. D. tất cả các enzim pôlimeraza đều cần có đoạn mồi thì mới hoạt động được. Câu 6 Một tế bào có kiểu gen AABb tiến hành giảm phân nếu ở kì sau của giảm phân II các nhiễm sắc thể kép đều không phân li thì A. mỗi giao tử đều có bộ nhiễm sắc thể n 1 . B. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    39    3    31-03-2023
32    19    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.