Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa khoa học xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người,. | KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP Tự DO Hồ CHÍ MINH TOÀN TẬP XUẤT BẨN LẦN THỨ HAI THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN BÍ THU TRUNG UƠNG ĐẢNG CỘNG SẨN VIỆT NAM số 93-QD TW NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1994. HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUỔNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 1 NGUYỄN THÀNH Chủ biên PHỪNG ĐỨC THẮNG ĐẶNG VĂN THÁI HO CHI MINH TOÀN TAP 1 1919 -1924 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 HO CHI MINH TOAN TAP LỜI GIỚI THIỆU VII LỜI GIỚI THIỆU BỘ HỔ CHÍ MINH TOÀN TẬP Ngày 22-12-1994 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định về việc xuất bản lần thứ hai bộ Hồ Chí Minh Toàn tập. Bản quyết định nêu rõ Trước những diễn biến mới của thế giới và những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn bao giò hết việc thấm nhuần và làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đặc biệt. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng khẳng định cách mạng nước ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động . Thi hành quyết định của Ban Bí thư Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sau một thòi gian tích cực khẩn trương chuẩn bị đã hoàn thành việc sưu tầm bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm nhiều tập lần lượt ra mắt bạn đọc. Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai tập hợp phần lớn những tác phẩm bài nói bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969 đã sưu tầm và xác minh được. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng toàn dân ta là sự phản ánh sinh động sâu sắc quá trình Chủ tịch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    16    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.