Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2 bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11 năm 1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 2 PHAN NGỌC LIÊN Chủ biên NGUYỄN VĂN KHOAN NGUYỄN THỊ GIANG HO CHI MINH TOÀN TAP 2 1924 -1930 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 Hồ Chí Minh toàn tập -6 VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 2 Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Đây là thòi gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu Trung Quốc hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thòi gian không dài song có nhiều sự kiện quan trọng đốì với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Với cương vị uỷ viên Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản phụ trách Văn phòng Phương Nam Nguyễn Ai Quốc đảm nhận việc truyền bá chủ nghĩa cộng sản vào châu A nói chung và Đông Dương nói riêng theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước chuẩn bị mọi điều kiện cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản. Đồng thòi Ngưòi dành nhiều thì giò trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc ra đòi của Đảng. Đốì với lịch sử cách mạng nước ta có thể coi những năm 1925- 1930 là thòi gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới sự kiện trọng đại này. Đốì với phong trào cách mạng các nước phương Đông chủ yếu ở châu A Ngưòi cũng có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Ngưòi đã tiến hành nhiệm vụ cao cả đó trong những điều kiện cực kỳ khó khăn và phức tạp nhưng cũng có nhiều thuận lợi cơ bản Phong trào chống Pháp ở Việt Nam vẫn rầm rộ Quốc tế Cộng sản đã mở rộng ảnh hưởng và tổ chức của mình ra nhiều nước kể

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
674    9    1    21-03-2023
7    27    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.