Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3 Cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những chuyển biến trên thế giới ngày càng nhanh chóng và phức tạp, các vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 3 LÊ MẬU HÃN Chủ biên PHẠM HỒNG CHUỔNG TRẦN MINH TRUỞNG HO CHI MINH TOÀN TẬP 3 1930 -1945 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 3 Tập 3 Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đêh ngày 2-9-1945. Những tác phẩm được viết trong thòi gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng đưòng lốì và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. Từ năm 1930 đến năm 1940 là thòi gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động ở nước ngoài trên cương vị là uỷ viên Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản phụ trách Văn phòng phương Nam và trực tiếp chỉ đạo cách mạng Đông Dương. Đầu năm 1930 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Chánh cương Sách lược Điều lệ của Đảng và Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng do Ngưòi soạn thảo cùng với Luận cương tháng 10 năm 1930 do Trung ương Đảng thông qua đã vạch ra đưòng lốì chiến lược sách lược cách mạng tính chất và nguyên tắc tổ chức Đảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Các văn kiện này thể hiện tinh thần cách mạng triệt để và sáng tạo kết hợp đúng đắn lý luận với thực tiễn Việt Nam. Quan điểm cơ bản của các văn kiện này có giá trị xuyên suốt con đưòng cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đại nghĩa của dân tộc là Việt Nam độc lập Việt Nam tự do . Từ nước ngoài Ngưòi đã nêu nhiều ý kiến đúng đắn để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng phải giành được địa vị lãnh đạo củng cố địa vị lãnh đạo của Đảng trên cơ sở quần chúng thừa nhận Đảng là một bộ phận trung thành nhất hoạt động nhất và chân thực nhất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    165    1    21-03-2023
18    42    1    21-03-2023
69    21    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.