book Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7 công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUƠNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẢO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DỰNG BẨN THẢO TẬP 7 TRỊNH NHU Chủ biên ĐẶNG VĂN THÁI TRẦN THỊ LỘI HO CHI MINH TOÀN TAP 7 1953 -1955 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA Hà Nội - 2000 VII LỜI GIỚI THIỆU TẬP 7 Tập 7 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955. Nét nổi bật nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn lịch sử này được thể hiện ở những chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến làm chuyển biến lớn cục diện chiến tranh giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở những luận điểm về sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chống đế quốc với giải phóng giai cấp nông dân khỏi ách bóc lột phong kiến. Tiếp đó là tư tưởng chỉ đạo của Ngưòi đốì với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá xây dựng an ninh quốc phòng trên miền Bắc đấu tranh đòi đốì phương thi hành Hiệp định Giơnevơ củng cố hoà bình thực hiện thống nhất nước nhà hoàn thành độc lập dân chủ trong cả nước. về lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 1 năm 1953 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ âm mưu và hành động hiếu chiến của thực dân Pháp trong tình thế thất bại của chúng. Chúng cầu xin Mỹ tăng thêm viện trỢ. Chúng đẩy mạnh càn quét bắt lính để thực hiện âm mưu dùng ngưòi Việt đánh ngưòi Việt lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Ngưòi nhắc nhở toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta thắng lợi nhiều nhưng quyết không được chủ quan khinh địch cần nhận thức rõ từ nay cuộc chiến tranh giữa ta và địch sẽ gay go phức tạp hơn. Ngưòi đề ra phương hướng chiến lược chỉ đạo kháng chiến là Tránh VIII chỗ mạnh đánh chỗ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    59    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.