Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ,. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. | HỘI ĐỒNG XUẤT BẨN ĐÀO DUY TỪNG Chủ tịch Hội đồng NGUYỄN ĐỨC BÌNH HÀ ĐĂNG ĐẶNG XUÂN KỲ TRẦN TRỌNG TÂN NGUYỄN DUY QUÝ ĐỖ NGUYÊN PHUỔNG HOÀNG MINH THẢO TRẦN NHÂM Phó Chủ tịch Hội đồng uỷ viên Hội đồng tt tt tt tt tt tt BAN CHỈ ĐẠO XÂY DựNG BẨN THẨO ĐẶNG XUÂN KỲ SONG THÀNH NHÓM XÂY DựNG BẢN THẢO TẬP 9 PHẠM MAI HỪNG Chủ biên NGÔ VĂN TUYỂN LẼ TRUNG KIÊN HO CHI MINH TOÀN TẬP 9 1958 -1959 Xuất bản lần thứ hai NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA HÀ NỘI - 2000 -6 -5VII HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP LỜI GIỚI THIỆU TẬP 9 Tập 9 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai bao gồm những tác phẩm bài nói bài viết những điện văn thư từ . của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. Các văn kiện in trong tập sách này thể hiện sâu sắc những quan điểm đưòng lối và chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trước mắt của thòi kỳ lịch sử mới là ra sức xây dựng và củng cố miền Bắc đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội đồng thời đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà nhằm xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh . Bước sang năm 1958 miền Bắc đã kết thúc thòi kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thòi kỳ phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch 3 năm 1958-1960 mà trọng tâm là cải tạo nền kinh tế quốc dân và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam đòi hoà bình thống nhất Tổ quốc. Đó cũng là nội dung chủ yếu được đề cập đến trong các bài viết bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tập sách này. Về nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là phải đấy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối vâi nông nghiệp thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đồng thời ra sức củng cố và phát triển thành phần kinh tế quốc doanh lực lượng lãnh đạo của nền kinh tế quốc dân trong đó Hợp tác hoá nông nghiệp là khâu chính thúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    21    1    27-03-2023
35    29    1    27-03-2023
82    205    18    27-03-2023
8    39    4    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.