Bộ luật ISPS

Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (Bộ luật ISPS) là thành quả chỉ sau hơn một năm làm việc tích cực của ủy ban An toàn Hàng hải IMO và Nhóm Công tác An ninh Hàng hải kể từ khi phiên họp lần thứ 22 của Đại hội đồng, tháng 11 năm 2001, thông qua nghị quyết (22) về việc xem xét lại các biện pháp và qui trình ngăn ngừa các hành động khủng bố đe dọa an ninh của hành khách, thuyền viên và an toàn tàu. Bộ luật ISPS được thông qua bằng một trong số các. | Các Chính phủ Ký kết, trong việc xem xét cách thức triển khai chương XI-2 và phần A của Bộ luật này, có thể ký kết một hoặc nhiều thỏa thuận với một hoặc nhiều Chính phủ Ký kết khác. Phạm vi của một thỏa thuận được hạn chế đối với những tuyến quốc tế ngắn trên những tuyến đường cố định giữa các bến cảng thuộc chủ quyền của các thành viên tham gia thỏa thuận. Khi ký kết một thỏa thuận, và sau đó, các Chính phủ Ký kết phải tham khảo ý kiến các Chính phủ Ký kết và Chính quyền hành chính khác với mối quan tâm đến ảnh hưởng của thỏa thuận. Các tàu treo cờ của một quốc gia không phải là thành viên tham gia thỏa thuận chỉ được phép hoạt động trên những tuyến cố định được đề cập bởi thỏa thuận nếu Chính quyền hành chính của họ đồng ý rằng tàu phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và yêu cầu tàu phải thực hiện như vậy. Không có trường hợp nào một thỏa thuận như vậy làm ảnh hưởng đến cấp độ an ninh của tàu và bến cảng không thuộc phạm vi thỏa thuận, và đặc biệt, tất cả các tàu thuộc phạm vi thỏa thuận có thể không được thực hiện những hoạt động tàu-với-tàu với các tàu không thuộc phạm vi thỏa thuận. Bất kỳ giao tiếp được thực hiện bởi các tàu thuộc phạm vi thỏa thuận phải được đề cập trong thỏa thuận. Hoạt động của mỗi thỏa thuận phải được giám sát liên tục và sửa đổi khi có nhu cầu phát sinh và trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải được xem xét lại sau 5 năm.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.