Phần 7: SINH THÁI HỌC Chương I-II: CÁ THỂ, QUẦN THỂ VÀ QUẦN XÃ SINH VẬT

Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái a. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. b. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. c. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. d. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. . | Phần 7 SINH THÁI HỌC Chương I-II CÁ THỂ QUẦN THỂ VÀ QUẦN XÃ SINH VẬT. 1. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái a. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. b. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. c. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. d. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. 2. Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường a. đất môi trường trên cạn môi trường dưới nước. b. vô sinh môi trường trên cạn môi trường dưới nước. c. đất môi trường trên cạn môi trường nước ngọt nước mặn. d. đất môi trường trên cạn môi trường nước môi trường sinh vật. 3. Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm a. tất cả các nhân tố vật lí hoá học của môi trường xung quanh sinh vật. b. đất nước không khí độ ẩm ánh sáng các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật. c. đất nước không khí độ ẩm ánh sáng các chất hoá học của môi trường xung quanh sinh vật. d. đất nước không khí độ ẩm ánh sáng nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật. 4. Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm a. thực vật động vật và con người. b. vi sinh vật thực vật động vật và con người. c. vi sinh vật nấm tảo thực vật động vật và con người. d. thế giới hữu cơ của môi trường là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau. 5. Những nhân tố khi tác động đến sinh vật ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là a. Nhân tố hữu sinh. b. nhân tố vô sinh. c. các bệnh truyền nhiễm. d. nước không khí độ ẩm ánh sáng. 6. Những nhân tố khi tác động đến sinh vật ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là a. nhân tố hữu sinh. b. nhân tố vô sinh. c. các bệnh truyền nhiễm. d. nước không khí độ ẩm ánh sáng. 7. Giới hạn sinh thái là a. khoảng xác định của nhân tố sinh thái ở đó loài có thể tồn tại phát triển ổn định theo thời gian. b. khoảng xác định ở đó loài sống thuận lợi nhất hoặc sống bình thường nhưng năng lượng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    21    1    24-03-2023
164    23    2    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.