CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển rừ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90% do a. một phần không được sinh vật sử dụng. b. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất, chất bài tiết. c. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật. d. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường. 2. Yếu tố có khuynh. | CHƯƠNG III HỆ SINH THÁI SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1. Ý kiến không đúng khi cho rằng năng lượng chuyển rừ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình tới 90 do a. một phần không được sinh vật sử dụng. b. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng trao đổi chất chất bài tiết. c. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật. d. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường. 2. Yếu tố có khuynh hướng là yếu tố quan trọng nhất điều khiển năng suất sơ cấp trong đại dương là a. nhiệt độ. b. ôxi hoà tan. c. các chất dinh dưỡng. d. bức xạ mặt trời. 3. Sự giàu dinh dưỡng của các hồ thường làm giảm hàm lượng ôxi tới mức nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu của sự khử ôxi tới mức này là do sự tiêu dùng a. ôxi của các quần thể cá tôm. b. ôxi của các quần thể thực vật. c. các chất dinh dưỡng. d. sự ôxi hoá của các chất mùn bã. 4. Điều không đúng về sự khác nhau trong chu trình dinh dưỡng của hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo là a. lưới thức ăn phức tạp. b. tháp sinh thái có hình đáy rộng. c. tháp sinh thái có hình đáy hẹp. d. thức ăn cho sinh vật đều được cung cấp bên trong hệ sinh thái 5. Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo ở a. thành phần cấu trúc chu trình dinh dưỡng chuyển hoá năng lượng. b. thành phần cấu trúc chuyển hoá năng lượng. c. thành phần cấu trúc chu trình dinh dưỡng. d. chu trình dinh dưỡng chuyển hoá năng lượng. 6. Chu trình cacbon trong sinh quyển a. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái. b. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái. c. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái. d. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái. 7. Lưới thức ăn a. gồm nhiều chuỗi thức ăn. b. gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. c. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung. d. gồm nhiều loài sinh vật trong đó có sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. 8. Chuỗi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.