Chương II : SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Câu 161: Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì? A. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit. C. Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ. D. Chất vô cơ hình thành từ nguyên tố vô cơ trên mặt đất. Câu 162: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều đó có ý nghĩa gì? A. Cơ. | Chương II SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Sự SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 161 Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì A. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit. C. Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ. D. Chất vô cơ hình thành từ nguyên tố vô cơ trên mặt đất. Câu 162 Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự ghép thành những đoạn ARN ngắn cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều đó có ý nghĩa gì A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic. B. Trong quá trình tiến hóa ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin. C. Prôtêin cũng có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã. D. Sự xuất hiện các axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống. Câu 163 Theo quan điểm hiện đại nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống là . lượng hóa học. lượng sinh học. lượng tự nhiên. Câu 164 Bầu khí quyển nguyên thủy của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống chưa có hoặc có rất ít CH4 . NH3 . nước. Câu 165 Sự tương tác giữa các đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng sinh vật phức tạp như hiện nay - lipit. - saccarit. - axit nuclêic. . Câu 166 Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành những giai đoạn A. tiến hóa hóa học tiến hóa lí học và tiến hóa sinh học. B. tiến hóa tiền sinh học tiến hóa lí học và tiến hóa sinh học. C. tiến hóa hóa học tiến hóa lí học và tiến hóa tiền sinh học. D. tiến hóa hóa học tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Câu 167 Quá trình tiến hóa hóa học là hợp các chất hữu cơ đơn giản từ chất vô cơ. thành những dạng sống đơn giản đầu tiên. thành các đại phân tử hữu cơ từ chất vô cơ. thành các tế bào đầu tiên. Câu 168 Năm 1950 Fox và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm đun nóng axit amin khô ở nhiệt độ 150oC - 180oC và đã tạo ra được chuỗi peptit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.