CHƯƠNG II: TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Tính trạng là những đặc điểm a. về hình thái,cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật. b. và đặc tính của sinh vật c. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật. d. về sinh lí, sinh hoá, di truyền của sinh vật. 2. Kiểu gen là tổ hợp các gen a. trong tế bào của cơ thể sinh vật. b. trên NST của tế bào sinh dưỡng. c. trên NST thường của tế bào sinh dưỡng d. trên NST giới tính của tế bào sinh dưỡng. 3. Kiểu hình là a. tổ hợp. | CHƯƠNG II TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 1. Tính trạng là những đặc điểm a. về hình thái cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật. b. và đặc tính của sinh vật c. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật. d. về sinh lí sinh hoá di truyền của sinh vật. 2. Kiểu gen là tổ hợp các gen a. trong tế bào của cơ thể sinh vật. b. trên NST của tế bào sinh dưỡng. c. trên NST thường của tế bào sinh dưỡng d. trên NST giới tính của tế bào sinh dưỡng. 3. Kiểu hình là a. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể. b. do kiểu gen qui định không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. c. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường. d. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen. 4. Thể dồng hợp là cơ thể mang a. 2 alen giống nhau của cùng một gen b. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen. c. nhiều alen giống nhau của cùng một gen d. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen. 5. Thể dị hợp là cơ thể mang a. 2 alen giống nhau của cùng một gen. b. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen c. nhiều alen giống nhau của cùng một gen. d. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen. 6. Khi lai bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì ở thế hệ thứ hai a. có sự phân l theo tỉ lệ 3 trội 1 lặn b. đều có kiểu hình giống bố mẹ. c. có sự phân li theo tỉ lệ 1 trội 1 lặn d. đều có kiểu hình khác bố mẹ. 7. Điều không thuộc bản chất của qui luật phân li của Menđen là a. mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen quy định. b. mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền qui định. c. do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố của cặp d. các giao tử là thuần khiết. 8. Quy luật phân li không nghiệm đúng trong điều kiện a. bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai b. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn. c. tính trạng do một gen quy định và chịu ảnh hưởng của môi trường. d. tính trạng do một gen quy định trong đó gen trội át hoàn toàn gen lặn. 9. Ở cà chua quả đỏ trội .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    19    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.