Quản lý tồn kho

Những chức năng cơ bản của phân hệ hàng tồn kho Bao gồm theo dõi tất cả các loại hàng tồn kho tại từng công đoạn của quá trình sản xuất, hạch toán các hạng mục khác nhau trong một biên bản nhận hàng hoặc biên bản giao hàng đơn lẻ, theo dõi phế phẩm, theo dõi hàng bán bị trả lại, theo dõi địa điểm của Hàng tồn kho và ở từng công đoạn/quy trình sản xuất, và điều chỉnh thủ công đối với số lượng và giá trị Hàng tồn kho. . | Quản lý tồn kho chức năng cơ bản của phân hệ hàng tồn kho Bao gồm theo dõi tất cả các loại hàng tồn kho tại từng công đoạn của quá trình sản xuất hạch toán các hạng mục khác nhau trong một biên bản nhận hàng hoặc biên bản giao hàng đơn lẻ theo dõi phế phẩm theo dõi hàng bán bị trả lại theo dõi địa điểm của Hàng tồn kho và ở từng công đoạn quy trình sản xuất và điều chỉnh thủ công đối với số lượng và giá trị Hàng tồn kho. Ngoài ra có một số chức năng có vẻ như cơ bản nhưng có thể có ảnh hưởng lớn đến quản lý Hàng tồn kho Đơn vị đo lường phần mềm nên hỗ trợ cho việc sử dụng nhiều đơn vị đo lường. Chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh doanh dược phâm công ty có thê nhập hàng theo kiện nhưng lại bán ra theo các đơn vị hộp hoặc chai ở các cỡ khác nhau. Mã hàng phần mềm nên hỗ trợ mã hàng bao gồm cả số và chữ. Trong nhiều ngành sản xuất chẳng hạn như ngành sản xuất bàn ghế gỗ có rất nhiều thành phần nhỏ được sử dụng trong quá trình tạo nên thành phâm. Khi một mã đã được đặt cho một thành phần nhỏ nào thì sẽ không thê được sử dụng lại cho một thành phần khác. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho phần mềm nên hỗ trợ các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau như Nhập Trước Xuất Trước FIFO Nhập Sau Xuất Trước LIFO Giá Bình quân Gia quyền Phân bổ Cụ thê hoặc Trung bình Cuối Kỳ. Các phần mềm nước ngoài thường đáp ứng được các phương pháp tính giá hàng tồn kho phức tạp một cách hiệu quả hơn các phần mềm trong nước. Xuất thành phẩm ngoài bán hàng phần mềm nên hỗ trợ việc xuất thành phẩm ngoài bán hàng như trả lại cho nhà cung cấp hàng mẫu dùng để khuyến mãi hàng cho không hàng biếu tặng đổi hàng lấy hàng hoặc cho tiêu dùng nội bộ. 2. Dự báo Nhu cầu Vật tư và Thời gian Chờ hàng Các phần mềm trong nước thường còn yếu hoặc không có khả năng dự báo trước được nhu cầu vật tư và thời gian cần thiết cho việc mua hàng. 3. Danh mục Vật tư Danh mục Vật tư là bảng liệt kê các vật tư đầu vào để tạo ra một sản phẩm. Phần mềm nên cho phép tạo ra nhiều danh mục vật tư cho một sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.