Đề thi môn tin học lý thuyết

Câu 1 ( điểm): Áp dụng bổ đề bơm, bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy: L = {ai bj cj di | i, j ≥ 1} Câu 2 ( điểm): Bạn hãy tìm một DFA tương đương với NFA sau: Câu 3 ( điểm): Bạn hãy vẽ một automata hữu hạn chấp nhận cho ngôn ngữ được ký hiệu bởi biểu thức chính quy sau: ( (a + ab) b* a )* Câu 4 ( điểm): Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Chomsky (cho biết rằng văn phạm không có ký hiệu vô ích): S. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CNTT TRUYỀN THÔNG Đề thi môn TIN HỌC LÝ THUYẾT Lớp TIN HỌC Lần 2 - Học kỳ 1 - Năm học 06 - 07 Thời gian làm bài 120 phút NỘI DUNG ĐỀ Câu 1 diem Áp dụng bổ đề bơm bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy L a bJ cJ d i j 1 Câu 2 diem Bạn hãy tìm một DFA tương đương với NFA sau b start a b a a b Câu 3 diem Bạn hãy vẽ một automata hữu hạn chấp nhận cho ngôn ngữ được ký hiệu bởi biểu thức chính quy sau a ab b a Câu 4 diem Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Chomsky cho biết rằng văn phạm không có ký hiệu vô ích S 0SA 1SB 01 A 0A 0 B 1B 1 Câu 5 diem Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Greibach S SA 0 A AS 1 Câu 6 diem Bạn hãy thiết kế một PDA tương đương với văn phạm phi ngữ cảnh có tập luật sinh như sau S 0SA 1SB 0 1 A 0A 0 B 1B 1 Câu 7 diem Bạn hãy thiết kế một máy Turing để thực hiện phép nhân 3 một số nguyên n dương n 0 . Chú ý trên băng nhập đã được cho trước một ký hiệu X ở dầu băng. Đầu đọc đang chỉ tại vị trí đầu tiên của băng nhập ký hiệu X . Ví dụ thực hiện phép nhân 3 cho số n 3 3 3 9 Đầu vào input X000 Kết quả output 000000000 9 số 0 - HẾT - ĐHCT ngày 02 tháng 02 năm 2007 Giáo viên ra đề Nguyễn Thanh Bình ĐÁP ÁN Câu 1 điểm Áp dụng bổ đề bơm bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy L a bJ cJ d i j 1 Giả sử L là ngôn ngữ chính quy. Khi đó sẽ tồn tại một DFA M chấp nhận cho ngôn ngữ L. Gọi n là số trạng thái của DFA M đó. Xét chuỗi z anb1c1dn . Ta có độ dài của chuỗi z là z 2n 2 n . Theo bổ đề bơm ta có thể đặt z uvw trong đó u v w là các chuỗi con của z với điều kiện như sau uv n v 1 và với mọi i 0 ta có uv w e L Do uv là chuỗi tiền tố của chuỗi z anb1c1dn và uv có độ dài chuỗi không lớn hơn n nên uv chỉ chứa ký tự a. Vậy v cũng chỉ chứa ký hiệu a và có ít nhất một ký hiệu a . 2 2 ni11in i Ầ-i Xét chuỗi uv w ta thấy chuỗi uv w so với chuỗi uvw z abcd có nhiều hơn một chuỗi v. Mặt khác trong chuỗi v chỉ chứa ký hiệu a nên ta suy ra .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    20    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.