Tài liệu về Kinh tế Vi Mô- Bài 5

Các loại thị trường, điều kiện hình thành và đặc điểm của các thị trường đó. Khác biệt trong lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp kinh doanh trên những loại hình thị trường khác nhau. Các cách thức định giá và sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp và tác động của nó tới giá và sản lượng cân bằng thị trường. | TOPỊCẠ cử M-IAN trực tuyên. UYĨÍÍ QUỐC TẾ Bài 5 Cấu trúc thị trường và định giá của doanh nghiệp BÀI 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP Nội dung Các loại thị trường điều kiện hình thành và đặc điểm của các thị trường đó. Khác biệt trong lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp kinh doanh trên những loại hình thị trường khác nhau. Các cách thức định giá và sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp và tác động của nó tới giá và sản lượng cân bằng thị trường. Tính hiệu quả kinh tế và sự phân chia phúc lợi xã hội ở những loại thị trường khác nhau. Những đặc thù của thị trường cạnh tranh J độc quyền và độc quyền nhóm. Các cơ sở lý thuyết phân tích hành vi doanh nghiệp của các thị trường này. Hướng dẫn học Mục tiêu Đây là bài quan trọng nhất của Kinh tế vi mô. Cần hiểu rõ bài 4 trước khi học bài này. Học trong 18 giờ. Cần hiểu rõ các loại hình doanh nghiệp trên các loại thị trường khác nhau phân biệt và lấy ví dụ thực tế. Học viên nên nghe giảng đọc học liệu làm bài tập đặc biệt là cách tính giá và sản lượng trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Lấy ví dụ trong thực tế về định giá phá sản sản xuất trong tình trạng lỗ các thủ pháp trong thực tế các doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ trên thị trường Việt Nam và thế giới. Thời lượng học 17 tiết. Hiểu để phân biệt trong thực tế các loại thị trường các loại doanh nghiệp hoạt động trên từng loại thị trường đó ở Việt Nam và thế giới. Hiểu rõ cơ sở ứng xử trong các quyết định lựa chọn về chiến lược về giá và sản lượng sản xuất hoặc quyết định ngừng sản xuất của các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Biết áp dụng tính toán các chỉ tiêu trong thực tế mà dựa vào đó các doanh nghiệp đưa ra quyết định. Biết cách vận dụng để giải thích thực tế về các loại hình doanh nghiệp các loại thị trường và ảnh hưởng của những quyết định của họ lên quyền lợi của người mua bán và của cả nền kinh tế. Vận dụng được một số lý thuyết về ứng xử trong cạnh tranh - hợp tác trong thực tế khi ra làm việc. 130 TOPỊCẠ cử M-IAN trực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    116    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.