Pháp Luật Đại Cương - Bài 2

Bài 2: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu hỏi khởi động: Bạn có thể liệt kê được bao nhiêu cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước ta hiện nay? Hãy liệt kê nhanh trong vòng 5 phút và kiểm chứng lại bằng bài học dưới đây. Nội dung • Nghiên cứu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. | Bài 2 Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BÀI 2 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Câu hỏi khởi động Bạn có thể liệt kê được bao nhiêu cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước ta hiện nay Hãy liệt kê nhanh trong vòng 5 phút và kiểm chứng lại bằng bài học dưới đây. Nội dung Mục tiêu Nghiên cứu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghiên cứu cách thức hình thành chức năng và cơ cấu tổ chức của từng hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước. Giúp học viên hiểu được cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vai trò chức năng và tổ chức của từng cơ quan cấu thành bộ máy nhà nước. Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp và tài liệu sau Tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến đảm bảo lịch trình học tập. Đọc tài liệu bao gồm o Giáo trình Pháp luật đại cương của chương trình TOPICA o Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 . Thảo luận với giáo viên và học viên về các vấn đề chưa nắm rõ. 14 Bài 2 Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương bao gồm nhiều loại cơ quan như cơ quan lập pháp cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấu thành từ năm cơ quan bao gồm cơ quan quyền lực nhà nước cơ quan Chủ tịch nước cơ quan quản lý nhà nước cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu cách thức hình thành chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan đó. . Cơ quan quyền lực Nhà nước Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân. Nhà nước thực hiện chức năng của mình thông qua bộ máy Nhà nước đó là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương được tổ chức theo nguyên tắc chung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Theo quy định của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    211    2    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.