PHAN 6: TIEN HOA-CHUONG II: SƯ PHAT SINH VA PHAT TRIEN CUA SU SONG TREN TRAI DAT

Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là: A. Lipit và axit nuclêic . B. Protêin và axit nuclêic. C. ADN và ARN. D. ADN và prôtêin. 2. Ở cấp độ phân tử, cấu tạo của vật chất hữu cơ khác với hợp chất vô cơ về: A. chức năng của các nguyên tố. B. mức độ hoạt động của các nguyên tố. C. tính chất của các nguyên tố. D. thành phần, hàm lượng của các nguyên tố. 3. Đặc điểm nào sau đây có ở cả vật sống và vật không sống: A. trao đổi. | Chương II SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Sự SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 1. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là A. Lipit và axit nuclêic . B. Protêin và axit nuclêic. C. aDn và ARN. D. ADN và prôtêin. 2. Ở cấp độ phân tử cấu tạo của vật chất hữu cơ khác với hợp chất vô cơ về A. chức năng của các nguyên tố. B. mức độ hoạt động của các nguyên tố. C. tính chất của các nguyên tố. D. thành phần hàm lượng của các nguyên tố. 3. Đặc điểm nào sau đây có ở cả vật sống và vật không sống A. trao đổi chất với môi trường theo phương thức đồng hoá dị hoá. B. có khả năng tự điều chỉnh tự đổi mới. C. được xây dựng từ các nguyên tố hóa học. D. có khả năng nhân đôi và di truyền. 4. Đặc tính nào sau đây giúp cho cơ thể sống có khả năng thích ứng với sự biến đổi của môi trường A. Có khả năng tự điều chỉnh. B. Có khả năng nhân đôi. C. Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền. D. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá và dị hoá. 5. Kết luận nào sau đây không đúng A. Mọi tổ chức sống là những hệ mở thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài. B. Các tổ chức sống thường xuyên tự đổi mới là vì nó không ngừng trao đổ chất với môi trường. C. Chỉ có sinh vật mới trao đổi chất với môi trường ngoài. D. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá dị hoá và sinh sản là dấu hiệu quan trọng để phân biệt sinh vật với vật vô sinh. 6. Khoa học hiện đại khẳng định sự sống được phát sinh từ chất vô cơ. Người ta chia sự phát sinh sự sống ra mấy giai đoạn A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 7. Các tổ chức sống có khả năng tích luỹ thông tin di truyền là nhờ A. nó có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. B. nó có khả năng phát sinh và tích luỹ các đột biến. C. nó có khả năng di truyền các đặc điểm vốn có của loài. D. cả A B và C. 8. Khi nói về phát sinh sự sống điều nào sau đây không đúng A. Phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp chất của cacbon. B. Sự sống đầu tiên được phát sinh từ các hợp chất vô cơ theo con đường hoá học. C. Ngày nay sự sống vẫn đang được hình thành từ các dạng không sống. D. Chỉ có hệ tương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    17    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.