Chuyên đề Phương trình và bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Tài liệu tham khảo Chuyên đề toán học về Phương trình và bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối | Chuyền đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VA BAT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIA trị tuyệt đoi TOM TAT giAo khoa I. Đinh nghĩa va cac tính chất cô ban 1. Đinh nghĩa lxl Ix - x nêu x 0 nêu x 0 x G 2. Tính chất x 0 x 2 x2 a b a b a - b a b a b a b 0 a - b a b O 0 II. Cac đinh ly cô ban a Đinh ly 1 Với A 0 và B 0 thì A B A2 B2 b Đinh ly 2 Với A 0 và B 0 thì A B A2 B2 III. Cac phứông trình va bất phứông trình chứa gia tri tuyet đối cô ban cach giai Dang 1 A BI A2 B2 A BI A B Dang 2 A B B 0 A2 B2 B 0 A B A 0 1A B A 0 - A B A B A B Dang 3 A Bl A2 B2 A BI A B A - B 0 Dang 4 B 0 A B r 11 A2 B2 lAl B IB 0 I -B A B A 0 1 A B y A 0 I - A B A B 11 B 0 Dang 5 Al B B 0 a2 B2 IA B B 0 B 0 A -B V A B IV. Cac each giai phương trình chứa gia tri tuyệt đổi thường sử1 dung Phường phap 1 Biện đồi vệ dang cơ ban Ví du Giải các phương trình sau 1 x2 - x - 2 x2 2x 2 2x2 - 3x - 2 2x2 8x 3 0 3 x2 - 4x 3 x 3 I I 1 2x 4 3x 11 ạ 2 I ộ 7 7 4 2x - 3 - 5 1 2 6 4 r- 7 Vx2 - 2x 1 x2 - 1 1 x 7x2 1 VĨÕ7 x2 1 2 2x 1 Phương phap 2 Sử dung phương phap chia khoang Ví du Giải các phương trình sau 1 x - 2 x - 3 4 2 3 x - 4 -1 lx 3I V. Cac cach giai bất phương trình chưa gia tri tuyệt đoi thương sử dung Phương phap 1 Biện đôi vệ dang cơ ban Ví du Giải các bát phương trình sau 1 x2 - 5x 6 2 x2 - 5x 9 x - ó 3 x2 - 2x x2 - 4 0 Phương phap 2 Sử dung phương phap chia khoang Ví du Giải bát phương trình sau x 1 12 x 3 x ------------Hết------------ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    30    1    21-03-2023
19    137    1    21-03-2023
116    18    2    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.