Từ vựng Anh văn cho trẻ em

Dưới đây là tài liệu Từ vựng Anh văn cho trẻ em với những từ vựng từ cơ bản đến nâng cao theo nhiều chủ đề khác nhau giúp bé học được nhiều từ mới hơn. Tài liệu đi kèm các hình ảnh minh họa sinh động giúp các em liên tưởng và phát huy khả năng ghi nhớ, thuộc lòng từ vựng dễ dàng. Nhanh tay tải về bộ tài liệu này để giúp các bé học thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh hơn nhé. Chúc các em học tốt! | PICTURE DICTIONARY I DI RECTORY đD Ộ n XgwiiiltililN Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Molinsky Steven J. Word by word picture dictionary Steven J. Molinsky Bill Bliss. p. cm. Includes index. 1. Picture dictionaries. English 2. English language - Textbooks for foreign speakers. I. Bliss Bill II. Title. 1994 423 .1 -dc20 93-21129CIP ISBN 0-13-278319-3 ISBN 0-13-278235-9 pbk. Acquisitions editor Tina Carver Managing editor production Sylvia Moore Production editor lanet Johnston Electronic production technology coordinator Molly Pike Riccardi Electronic production Louise B. Capuano Interior design Kenny Beck Cover supervisor Marianne Frasco Cover design Merle Krumper Buyer scheduler Ray Keating Illustrated by RICHARD E. HILL 1994 by Prentice Hall Regents Prentice-Hall Inc. White Plains New York 10606 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America ISBN 0-13-27031 -3 case 10 9 8 7 ISBN D-13-27fi235-cl paper 15 14 13 12 11 Prentice-Hall International UK Limited London Prentice-Hall of Australia Pty. Limited Sydney Prentice-Hall Canada Inc. Toronto Prentice-Hall Hispanoamericana s. A. Mexico Prentice-Hall of India Private Limited New Delhi Prentice-Hall of Japan Inc. Tokyo Pearson Education Asia Pte. Ltd. Singapore Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda. Rio de Janeiro CONTENTS Introduction V Personal Information 1 Family Members I 2 Family Members II 3 North America 4 The World 6 Everyday Activities I 8 Everyday Activities II 9 The Classroom 10 Classroom Actions 11 Countries Nationalities and Languages 12 Types of Housing 13 The Living Room 14 The Dining Room 15 The Dining Room A Place Setting 16 The Bedroom 1 7 The Kitchen 18 Kitchenware 19 The Baby s Room 20 Baby Care 21 The Bathroom 22 Personal Care .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    83    1    24-03-2023
494    16    1    24-03-2023
106    9    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.