Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Các thành phần của mạng viễn thông, chuyển mạch kênh, tổ chức các phân hệ trong tổng đài SPC, tổng quan về hệ thống báo hiệu, hệ thống báo hiệu mã R2, hệ thống báo hiệu kênh chung số 7, cơ sở lý thuyết xử lý cuộc gọi và phương pháp tính toán thiết bị mạng viễn thông. | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN sự BÔ MÔN THÔNG TIN - KHOA vô TưyẾN ĐIÊN TỬ MAI VÀN Quý NGUyÊN HŨU KIÊN NGUyÊN VÀN GIÁO KỸ THUẬT CHUyẾN MẠCH Dùng cho chuyên ngành điện tử viễn thông LUU HÀNH NÔI BÔ HÀ NÔI 2003 mục LỤC Trang Mục lục 1 lời nói đầu 6 Chương 1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA mẠNG VIÊN THÔNG 8 Khái quát chung 8 Khái quát về thông tin viễn thông 8 Các thành phần của mạng viễn thông. 9 Tổ chức mạng viễn thông 15 Các thành phần thiết yếu khác của mạng viễn thông. 17 . Chuyển mạch kênh chuyển mạch tin chuyển mạch gói. 19 Khái niệm về chuyển mạch kênh Circuit Switching . 19 Khái niệm về chuyển mạch bản tin Message Switching . 20 Khái niệm và chuyển mạch gói. 20 Khái niệm về công nghệ ATM Công nghệ chuyển giao 21 không đổng bộ-Asynchronous Transfer Mode lĩnh vực ứng dụng của các phương thức chuyển mạch 24 . Khái quát về tổng đài điều khiển theo chương trình ghi sẵn SPC 25 Stored Program Control Sự phát triển của công nghệ chuyển mạch và phương thức 25 điều khiển. Tổng quan về tổng đài điều khiển theo chương trình lưu trữ 28 SPC Sơ đổ khối tổng quát của tổng đài SPC 31 Sơ đổ khối tổng quát của tổng đài số SPC DSS-Digital 34 Switching Systems Chương 2. CHUYEN mẠCH KÊNH CIRCUIT SWITCHING 39 . Phân loại chuyển mạch kênh 39 Chuyển mạch không gian tương tự 41 Khái quát về chuyển mạch không gian tương tự 41 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch không 42 gian cơ bản Xây dựng các trường chuyển mạch không gian tương tự trên 46 cơ sở bộ chuyển mạch cơ bản . Điều chế biên độ xung PAM-Pulse Amplitude Modulation và 57 chuyển mạch thời gian đối với tín hiệu rời rạc Nguyên lý điều biên xung và uu thế phân kênh theo thời 57 gian Chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung kế âm tần 59 Chuyển mạch PAM 4 dây không dùng trung kế âm tần 63 So sánh nguyên lý chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung kế 65 âm tần và nguyên lý chuyển mạch PAM 4 dây không dùng trung kế âm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    24    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.