Giáo trình Nội khoa cơ sở Tập 1 - Học viện Quân Y

Sách Nội khoa cơ sở do tập thể giáo viên của 6 bộ môn nội của Học viện Quân y tham gia viết. Đây là giáo trình giảng dạy bậc đại học, thể hiện những kiến thức cơ bản và cập nhật về triệu chứng học, hội chứng lâm sàng. Nội dung được trình bày trong Tập 1: Triệu chứng học đại cương về tim, thận, khớp, nội tiết, chuyển hoá. | - S­ng khíp: lµ mét trong nh÷ng triÖu chøng hay gÆp trong c¸c bÖnh khíp. S­ng khíp võa cã thÓ lµ triÖu chøng chñ quan cña bÖnh nh©n (nh­ bÖnh nh©n tù nhËn thÊy) võa lµ triÖu chøng kh¸ch quan. Còng nh­ triÖu chøng ®au, s­ng khíp cÇn ®­îc hái kü vÒ vÞ trÝ, c¸ch khëi ph¸t, c¸c yÕu tè lµm t¨ng hoÆc gi¶m s­ng khíp. X¸c ®Þnh vÞ trÝ s­ng liªn quan ®Õn c¸c cÊu tróc riªng biÖt cña khíp nh­ d¹ng tói hay c¶ mét vïng réng. S­ng khíp cã thÓ do viªm bao ho¹t dÞch hoÆc phÇn mÒm c¹nh khíp hoÆc do trµn dÞch trong æ khíp, s­ng khíp trong c¸c bÖnh viªm khíp m¹n tÝnh do t¨ng sinh mµng ho¹t dÞch, x¬ ho¸ c¸c tæ chøc c¹nh khíp cã thÓ dÉn ®Õn sù biÕn d¹ng cña khíp. VÞ trÝ c¸c khíp s­ng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh chÈn ®o¸n, vÝ dô viªm khíp d¹ng thÊp s­ng c¸c khíp nhá, nhiÒu khíp cã tÝnh chÊt ®èi xøng ë bµn ngãn tay vµ bµn ngãn ch©n, cã thÓ kÌm theo teo c¬ vµ biÕn d¹ng khíp; trong viªm khíp v¶y nÕn th­êng s­ng ë c¸c khíp ®èt xa cña ngãn tay; trong bÖnh Gót th­êng s­ng ë khíp ®èt bµn ngãn c¸i cña bµn ch©n mét hoÆc hai bªn. S­ng khíp còng cã thÓ lµ bÖnh cña tæ chøc c¹nh khíp nh­ viªm g©n, viªm bao c©n mµ kh«ng cã biÓu hiÖn tæn th­¬ng ë khíp. C¸ch khëi ph¸t cña s­ng khíp còng gîi ý t×m nguyªn nh©n nh­ s­ng khíp sau chÊn th­¬ng. C¸c yÕu tè lµm t¨ng hay gi¶m s­ng khíp cã thÓ liªn quan nh­ vËn ®éng, nghØ ng¬i, ®¸p øng víi thuèc ®iÒu trÞ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    11    1    27-03-2023
350    44    2    27-03-2023
264    9    1    27-03-2023
23    170    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.