Giáo trình tính toán khoa học - Chương 9

Rất nhiều các bài toán khoa học, kĩ thuật và kinh tế cần được diễn giải và phân tích để rút ra các thông tin liên quan. Đặc biệt trong hầu hết lĩnh vực mô phỏng các quá trình khoa học và công nghệ chúng ta phải đối mặt với những tập dữ liệu rất lớn mà không thể phân tích mà thiếu các phần mềm biểu diễn dữ liệu. | Chương 9 ĐỒ HỌA TRONG MATLAB ĐỒ HỌA HAI CHIỀU Rất nhiều các bài toán khoa học kĩ thuật và kinh tế cần được diễn giải và phân tích để rút ra các thông tin liên quan. Đặc biệt trong hầu hết lĩnh vực mô phỏng các quá trình khoa học và công nghệ chúng ta phải đối mặt với những tập dữ liệu rất lớn mà không thể phân tích mà thiếu các phần mềm biểu diễn dữ liệu. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu các công cụ biểu diễn dữ liệu hai chiều và quá trình biến đổi dữ liệu theo thời gian. Trong các chương trước chúng ta đã được làm quen với một số lệnh vẽ đồ thị 2 chiều như plot xlabel ylabel text gtext loglog semilogx semilogy axis grid on hold on figure và legend. Hệ toạ độ Semilogarithm Các thủ tục loglog semilogx semilogy thích hợp các tập dữ liệu biến đổi lớn đặc biệt các quá trình biến đổi tiệm cận theo hàm mũ hàm luỹ thừa. Thí dụ 1. Vẽ đồ thị của hàm f x 7 bằng plot và semilogy 1 ex Hình Vẽ đồ thị hàm f x x bằng hàm PLOT 1 ex 228 Hình Vẽ đồ thị hàm f x x bằng hàm SEMILOGY 1 ex Hệ toạ độ cực Trong một số ứng dụng việc mô tả bài toán trong hệ toạ độ nào đó có lợi hơn là mô tả dữ liệu trong toạ độ Đề-các chuẩn. Nó tạo cho ta cảm giác như đang quan sát dữ liệu từ một hệ toạ độ xác định. Một trong các hệ toạ độ như vậy là hệ toạ độ cực trong đó dữ liệu được được cho bởi khoảng cách từ cực và các góc giữa vector bán kính với một trục cố định. Thí dụ như nghiên cứu tốc độ của thuyền buồm chịu ảnh hưởng của tốc độ và hướng gió. Hình Hệ tọa độ Đề các và hệ tọa độ cực Hàm POLAR Cú pháp polar Theta R Symbol 229 Giải thích. Hàm POLAR vẽ đồ thị hàm số trong hệ tọa độ cực. - Theta vector trị số góc từ trục cố định đến bán kính đơn vị đo là radian - R giá trị của hàm R R Theta - Symbol là một xâu qui định kiểu vẽ xem plot . Thí dụ 2. t 0 .01 2 pi polar t sin 2 t . cos 2 t --r Hình Vẽ đồ thị hàm số bằng hàm POLAR Lưu trữ đồ thị Có thể lưu trữ đồ thị vào file hoặc in đồ thị bằng hàm PRINT. Cú pháp print -driver -options filename Giải thích. print in

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.