GIÁO TRÌNH SQL - Trần Nguyên Phong

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIÁO TRÌNH SQL Lưu hành nội bộ Biên soạn Trần Nguyên Phong Huế 2004 Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế Giáo trình SQL MỤC LỤC MỤC LỜI NÓI CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan Vai trò cua Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan Mô hình dữ liệu quan Bảng Table . .9 Khoá của bảng. 10 Mối quan hệ và khoá ngoài. 11 Sơ lược về SQL. 12 Câu lệnh Qui tắc sử dụng tên trong SQL. 14 Kiểu dữ liệu. 14 Giá trị NULL. 16 Kết chương. 16 CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ Truy xuất dữ liệu với câu lệnh SELECT. 18 Mệnh đề FROM. 19 Danh sách chọn trong câu lệnh Chỉ định điều kiện truy vấn dữ Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh Sắp xếp kết quả truy Phép Phép Sử dụng phép Các loại phép Sử dụng phép nối trong Thống kê dữ liệu với GROUP Thống kê dữ liệu với Truy vấn con Subquery .49 Bổ sung cập nhật và xoá dữ Bổ sung dữ Cập nhật dữ Xoá dữ B Bài tập chương CHƯƠNG 3 NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ 2 Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế Giáo trình SQL Tạo bảng dữ Ràng buộc Ràng buộc PRIMARY Ràng buộc Ràng buộc FOrEiGN Sửa đổi định nghĩa Xoá Khung Tạo khung Cập nhật bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung Sửa đổi khung Xoá khung B Bài tập chương CHƯƠNG 4 BẢO MẬT TRONG Các khái Cấp phát Cấp phát quyền cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ Cấp phát quyền thực thi các câu Thu hồi quyền. 100 Thu hồi quyền trên đối tượng cơ sở dữ liệu . 100 Thu hồi quyền

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    41    3    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.