Giáo trình tự học lập trình PHP - Phạm Hữu Khanh

PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó được tiết tục phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xen như một sản phẩm của mã nguồn mở. PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) | COMPUTER LEARNING CENTER Mon hoc PHP Bai 1 Những van đề chính sẽ được đề cập trong bài học s Giợi thiều PHP C Càu hình IIS Apàchẽ Wẽb Sẽrvẽr c Cài đật PHP. o Cài đật PHP. o Càu hình ưng dung PHP c Giợi thiẽu PHP. o PHP Script. o Ghi chu trong PHP o In nọi dung bàng PHP 1. GIỚI THIEU php PHP viết tat của chữ Personal Home Page ra đời nam 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf va no tiếp tuc đườc phat triến bời nhieu ca nhan va tạp thế khac do đo PHP đườc xem như mọt san phấm của ma nguồn mờ. PHP la kịch ban trình chủ server script chay tren phía server server side như cach server script khac asp jsp cold fusion . PHP la kịch ban cho phep chung ta xay dưng ứng dung web tren mang internet hay intranet tường tac vời moi cờ sờ dữ liệu như mySQL PostgreSQL Oracle SQL Server va Access. Lưu y rang tư phien ban trờ ve sau mời ho trờ session ngoai ra PHP cung như Perl la kịch bang xử ly chuỗi rất manh chính vì vậy ban co the sử dung PHP trong nhưng co yeu cau ve xư ly chuoi. 2. CAI đăt php Cai đặt PHP tren nen Windows thì sử dung sau khi cai đat ứng dung nay tren đĩa cưng se xuất hiẹn thư muc PHP trong thự muc nay se co tap tin va cung vời thư muc sessiondata. Ngoai ra trong thư muc WINDOW hoac WINNT se xuất hiên tap tin tap tin nay cho phep ban cấu hình cho ứng dung PHP. Chang han khi sử dung session PHP can một nời đe lưu trữ chung trong tap tin nay mạc định la C PHP sessiondata nếu ban cai đat PHP vời thư muc PHP tren đĩa D thì ban can thay đoi đường dan trong khai bao nay. Tường tư như vay khi co loi trong trangPHP thì loi thường xuất hien khi trieu goi chung đe che dấu cac loi nấy thì ban can khai bao display_errors Off thay vì chung ờ trang thai display_errors On. Ngoai ra trang PHP cung co the trình bay mot so warning khi chung phat hien cu phap khong hờp ly chính vì vạy đe che dấu cac warning nay thì ban cung can khai bao trang thai Off thay vì On như Off. 3. cău hình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    22    2    02-04-2023
147    37    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.