Bài giảng lập trình C

Các ứng dụng của Windows rất dễ sử dụng, nhưng rất khó đối với người đã tạo lập ra chúng. Để đạt được tính dễ dùng đòi hỏi người lập trình phải bỏ đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như tập trung vào các đối tượng phần mềm | Mục lục Trang Bài 1 GIỚI THIỆU 1. Mở đầu. .2 2. Các thư viện lập trình của 3. Các khái niệm cơ 4. Lập trình sự kiện Even driven programming .5 5. Các thành phần giao diện đồ họa GUI .6 6. Cấu trúc chương trình C for 7. Qui trình hoạt động của chương trình ứng 8. Một số quy ước đặt 9. Ví 10. Tài nguyên của ứng dụng Resources .18 11. Một số kiểu dữ liệu 12. Phân tích tìm hiểu source code của Bài 2 PAINT VÀ 1. Giới thiệu . 24 2. Tổng quan về GDI Graphics Device Interface .25 3. Một số hàm đồ họa cơ 4. Kết luận .30 Bài 3 CÁC THIẾT BỊ NHẬP 1. Bàn phím . 31 2. Thiết bị 3. Timer. 41 Bài 4 HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU 1. Hộp 2. Menu. 57 Bài 5 XỬ LÝ VĂN 1. Hiển thị văn 2. Định dạng văn 3. SỬ dụng Tài liệu tham Bài 1 Giới thiệu chung Trần Minh Thái Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNG Phân bố thời lượng - Số tiết giảng ở lớp 6 tiết - Số tiết tự học ở nhà 6 tiết - Số tiết cài đặt chương trình ở nhà 12 tiết 1. Mở đầu Các ứng dụng của Windows rất dễ sử dụng nhưng rất khó đối với người đã tạo lập ra chúng. Để đạt được tính dễ dùng đòi hỏi người lập trình phải bỏ ra rất nhiều công sức để cài đặt. Lập trình trên Windows khó và phức tạp horn nhiều so với lập trình trên DOS. Tuy nhiên lập trình trên Windows sẽ giải quyết được một số vấn đề khó khăn trong môi trường DOS như xây dựng giao diện người dùng quản lý bộ nhớ ảo độc lập thiết bị vào ra thâm nhập Internet khả năng chia sẻ tài nguyên . Windows cung cấp các hàm để người lập trình thâm nhập các đặc trưng của hệ điều hành gọi là giao diện lập trình ứng dụng Application Programming Interface - API . Những hàm này được đặt trong các thư viện liên kết động Dynamic Link Library - DLL . Các chưong trình ứng dụng sử dụng chúng thông qua các lời gọi hàm và chỉ chia sẻ được khi trong máy có cài đặt Windows. Vài điểm khác biệt giữa lập trình Windows và DOS Windows DOS Lập trình sự kiện dựa vào thông điệp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    25    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.