Lý thuyết điều khiển tự động- Phần tử và hệ thống tự động

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa - Phần tử và hệ thống tự động | Môn hoc LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIẾN Tự ĐỘNG Giang viên Huynh Thái Hoàng Bô mon Điêu Khiển Tự1 Đong Khoa Điên - Điên Tử Đái hoc Bách Khoa Ềmail hthoang@ 9 February 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 1 Chương 1 Phần tử và hệ thống điều khiển tự động Chương 2 Mộ tà toàn hộc hệ thống điều khiển liền tuc Chương 3 Đành già tính ốn định cUà hệ thống Chương 4 Chất lương cUà hệ thống điều khiển Chương 5 Thiệt kể hệ thống điều khiển liền tuc Chương 6 Mộ tà toàn hộc hệ thống điều khiển rời rạc Chương 7 Phàn tích và thiểt kể hệ thống điều khiển rơi ràc Chương 8 Hệ thống điều khiển phi tuyền 9 February 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM 2 Tai liệu tham khao Giáo trình Ly thuyết điều khiển tự động Nguyễn Thị Phương Há - Huýnh Thái Hoáng NXB Đái hoc Quốc Giá TPHCM Bái táp Bái táp điều khiển tự động Nguyền Thị Phương Há nXB Đái hộc Quốc Giá TPHCM Thám kháo tất cá các tái liều cố các từ khốá control control thềory control systềm fềềdbáck control TD Automátic Control Systềms B. C. Kuo. Modềrn Control Enginềềring K. Otágá. Modềrn Control Systềm Thềory ánd Dềsign . Shinnềrs Fềểdbáck Control Systềms Vềgtề. 9 February 2006 H. T. Hoàng - ĐHBK TPHCM

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.