HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG S7-300

Bộ nhớ của S7_200 được phân chia thành 4 vùng với một tụ có nhiệm vụ duy trì dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định khi bị mất nguồn. Bộ nhớ của S7_200 có tính năng động cao, đọc và ghi được trong toàn vùng, loại trừ phần bit nhớ đặt biệt được kí hiệu bởi SM (Special Memory) chỉ có thể truy nhập để đọc. - Vùng chương trình là vùng bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ các lệnh chương trình. Vùng này thuộc kiểu non-volatile đọc/ghi được. - Vùng tham số: là miền lưu giữ các. | Hướng dan sử1 dung S7-200 Duy Minh Software Chương trình hoc S7_200 tap ky thuật so I Cac kieu so 1 Sô nhị phan cơ sô 2 Là sô mà hàng đơn vị chỉ co 2 giá trị là 0 sai và 1 đúng . VD theo chiều tàng dàn tà cô 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 . Sô 8 biều diền trong hề nhị phàn là 1000 2 Hệ cơ so 8 Là sô mà hàng đơn vị cô 8 già trị là 0 1 2 3 4 5 6 7. VD thềô chiều tàng dàn tà cô 04 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 . Sô 15 biều diền trông hề cơ sô 8 là 17 3 Hệ cơ so 10 Là sô mà hàng đơn vị cô 10 già trị là 0 1 2 3 . 9 VD Thềô chiều tàng dàn tà cô 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Sô 15 biều diền trông hề cơ sô 10 là 15 4 So hex cơ so 16 Là sô mà hàng đơn vị chỉ cô 16 già trị là 0 1 2 3 4 5 . 9 A B C D E F. VD Thềô chiều tàng dàn tà cô 0 1 2 3 . A B C D E F 10 11 . 19 1A 1B 1C 1E 1F 20. Sô 20 biểu diền trông hề cơ sô 16 là 14 5 Ma BCD so nguyện dương Mà BCD là dàng dung biền hài trị 0 hôàc 1 đề thề hiện những chữ sô . VD Mà BCD sô 259 là 0010 0101 1001 2 5 9 6 Cach qui đoi gia trị một so hệ cơ so n sang hệ tháp phan Già sử môt sô hề cơ n cô m 1 chữ sô tông quàt nhữ sàu XmXm-1Xm-2. X2X1X0 Trông đô càc già trị m m-1 m-2 . 2 1 0 đữơc gọi là trông sô càc chữ sô . Sô đững ơ vị trí càô nhàt biền trài gôi là sô cô trông sô càô nhàt sô đứng ơ vị trí thàp nhàt biền phài gôi là sô cô trông sô thàp nhàt . Càch qui đôi già trị thàp phàn nhữ sàu Già trị thàp phàn . n1 n n0 1 VD đôi sô 24B3 trông hề cơ 16 sàng hề thàp phàn 24B3 trông sô 3210 đôi sàng hề thàp phàn Già trị 3 9395 B 11 VD đôi sô 1011 trông hề nhị phàn sàng hề thàp phàn 1011 trông sô 3210 đôi sàng hề thàp phàn 1 Hướng dan sử1 dung S7-200 Duy Minh Software Giá trị 1 11 Cách qui đổi giá trị một sô hệ nhị phán sang sô HEX Để biệu diện một sô háng đơn vị cUá sô HEX báng sô nhị phán tá cán một sô nhị phán 4 bit cu thể như sáu Hệ nhị phán Sô HEX 0000 0 0001 1 0010 2 0011 3 0100 4 0101 5 0110 6 0111 7 1000

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    19    1    27-03-2023
196    16    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.