Giáo trình C++ - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức,thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế, tính đa hình, nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quát về lập trình hướng đối tượng. | Chương 6. Lập trình hướng đôi tượng Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp đối tượng thuộc tính phương thức thông điệp và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói tính thừa kế tính đa hình . nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quát về lập trình hướng đối tượng. . Giới thiệu Hướng đối tượng object orientation cung cấp một kiểu mới để xây dựng phần mềm. Trong kiểu mới này các đối tượng object và các lớp class là những khối xây dựng trong khi các phương thức method thông điệp message và sự thừa kế inheritance cung cấp các cơ chế chủ yếu. Lập trình hướng đôi tượng OOP- Object-Oriented Programming là một cách tư duy mới tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính. Thuật ngữ OOP ngày càng trở nên thông dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khái niệm Lập trình hướng đối tượng OOP là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng một ngôn ngữ OOP thì trước tiên bạn nên nắm vững các khái niệm của OOP hơn là viết các chương trình. Bạn cần hiểu được đối tượng object là gì lớp class là gì chúng có quan hệ với nhau như thế nào và làm thế nào để các đối tượng trao đổi thông điệp message với nhau vâng vâng. OOP là tập hợp các kỹ thuật quan trọng mà có thể dùng để làm cho việc triển khai chương trình hiệu quả hơn. Quá trình tiến hóa của OOP như sau Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Sự trừu tượng hóa dữ liệu Lập trình hướng đối tượng Chương 6 Lập trình hướng đối tượng 76 . Trừu tượng hóa Abstraction Trừu tượng hóa là một kỹ thuật chỉ trình bày những các đặc điểm cần thiết của vấn đề mà không trình bày những chi tiết cụ thể hay những lời giải thích phức tạp của vấn đề đó. Hay nói khác hơn nó là một kỹ thuật tập trung vào thứ cần thiết và phớt lờ đi những thứ không cần thiết. Ví dụ những thông tin

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.