Giáo trình C++ - Chương 8: Tái định nghĩa

Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. | Chương 8. Tái định nghĩa Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C . Thuật ngữ tái định nghĩa overloading nghĩa là cung cấp nhiều định nghĩa . Tái định nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất. Tái định nghĩa hàm thích hợp cho Định nghĩa các hàm về bản chất là làm cùng công việc nhưng thao tác trên các kiểu dữ liệu khác nhau. Cung cấp các giao diện tới cùng hàm. Tái định nghĩa hàm function overloading là một tiện lợi trong lập trình. Giống như các hàm các toán tử nhận các toán hạng các đối số và trả về một giá trị. Phần lớn các toán tử C có sẵn đã được tái định nghĩa rồi. Ví dụ toán tử có thể được sử dụng để cộng hai số nguyên hai số thực hoặc hai địa chỉ. Vì thế nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Các định nghĩa xây dựng sẵn cho các toán tử được giới hạn trên những kiểu có sẵn. Các định nghĩa thêm vào có thể được cung cấp bởi các lập trình viên sao cho chúng cũng có thể thao tác trên các kiểu người dùng định nghĩa. Mỗi định nghĩa thêm vào được cài đặt bởi một hàm. Tái định nghĩa các toán tử sẽ được minh họa bằng cách sử dụng một số lớp đơn giản. Chúng ta sẽ thảo luận các qui luật chuyển kiểu có thể được sử dụng như thế nào để rút gọn nhu cầu cho nhiều tái định nghĩa của cùng toán tử. Chúng ta sẽ trình bày các ví dụ của tái định nghĩa một số toán tử phổ biến gồm và cho xuất nhập và cho các lớp chứa và các toán tử con trỏ. Chúng ta cũng sẽ thảo luận việc khởi tạo và gán tự động tầm quan trọng của việc cài đặt chính xác chúng trong các lớp sử dụng các thành viên dữ liệu được cấp phát động. Không giống như các hàm và các toán tử các lớp không thể được tái định nghĩa mỗi lớp phải có một tên duy nhất. Tuy nhiên như chúng ta sẽ thấy trong chương 8 các lớp có thể được sửa đổi và mở rộng thông qua khả năng thừa kế inheritance . Chương 8 Tái định nghĩa 122 . Tái định nghĩa hàm Xem xét một hàm GetTime trả về thời gian hiện tại của ngày theo các tham số của nó và giả sử rằng cần có hai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
199    34    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.