Lập trình với C ++ - TRUYỀN SỐ LIỆU CHO HÀM

Tham khảo tài liệu lập trình với c ++ - truyền số liệu cho hàm , công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 8 : TRUYỀN SỐ LIỆU CHO HÀM 1/ Truyền đối số cho hàm main( ) : - Ví dụ : ta muốn viết một chương trình có tên là khi chạy trên MS-DOS ta nhập các đối số vào chương trình. Ví dụ : c:> Tom and Jerry ( enter) máy sẽ in ra câu : Chào Tom and Jerry. - Viết chương trình trên như sau : Void main ( int argc, char*argv[ ]) { } Trong đó : + argc : cho biết tổng số đối số truyền vào tính cả tên chương trình đối với ví dụ trên argc = 4. Mỗi đối số truyền vào được xem như là xâu ký tự. + mãng argv [ ] sẽ là con trỏ , trỏ lần lượt đến các đối số. argv[0] -->"Hello" argv[1] --> "Tom" argv[2] --> "and" argv[3] --> "Jerry" void main ( int argc, char *argv[ ]) { int i ; printf("Chào !"); for ( i=1 ; i #include #include #define N 100 typedef struct { char ten[20] ; int tuoi ; float diem ; } kieu HV /* khai báo hàm nhập dữ liệu*/ void nhap ( int n , Kieu HV HV [ ] ) {int i ; float t; for ( i = 0; i< n ; i++) { printf ( " Nhập hv thử %d ", i++); scanf() } /* chương trình chính */ main ( ) { Kieu HV hv[n]; nhap ( n, hv); } * Hàm có thể trả về giá trị cấu trúc hoặc con trỏ cấu trúc : + Ví dụ : Hàm Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n) : có tác dụng tìm trong danh sách n học viên trong mãng HV[ ] người có tên và hàm trả về con trỏ, trỏ tới người tìm được hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy . + Hàm Kieu HV tim( char*ten, KieuHV HV[ ], int n); : cũng với mục đích như hàm trên nhưng trả về giá trị của một cấu trúc. + Ví dụ : #include"" #include"" #include"" typedef struct { char ten[20] ; int tuổi ; float điểm } Kieu HV ; Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n ); Kieu HV tim ( char *ten, Kieu HV hv[ ] , int n ); main( ) { Kieu HV *p, ds[100],h ; int i, h, n ; char ten[20] ; float diem; clrscr ( ); printf("\n Số người n = " ) ; scanf ("%d *c ",&n); for ( i=0 ; i

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.