Hướng dẫn sử dụng Counter trong S7300 - Phần 1

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng counter trong s7300 - phần 1 , kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | II. BỘ ĐIẾM Counter là bộ đếm thực hiện chức năng đếm sườn ( cạnh ) xung của tín hiệu đầu vào. S7300 có tối đa 256 Counter ( phụ thuộc vào từng loại CPU ), ký hiệu bởi Cx, trong đó x là số nguyên từ 0->255 Số sườn xung đếm được ghi vào thanh ghi 2 byte ( Word ) của bộ đếm gọi là thanh ghi C_Word ( CV) Nếu CV # 0 thì C_bit =1. Ngược lại CV=0 thì C_bit = 0 Khác với Timer, già trị đặt trước PV ( Present Value ) của bộ đếm chỉ được truyền vào C_Word tại thời điểm xuất hiện sườn lên của tín hiệu đặt ( Set ) S. Bộ đếm có thể được xóa bằng tín hiệu Reset. KHi bộ đếm được xóa thì cả C_Word và C_bit đều có giá trị = 0 Trong S7300 có 3 loại bộ đếm: 1. Bộ đếm lên : Counter Up ( S_CU) - CU : ngõ vào tín hiệu đếm lên lên. ( Chỉ đếm sườn ) kiểu BOOL - S : Set giá trị đặt vào bộ đếm CV. Ví dụ ở đây khi có tìn hiệu cạnh lên thì CV = 10 - PV: giá trị đặt ( phải ghi theo dạng C# ??? ( từ 000->999)) - R: Reset giá trị CV và C_bit về 0 - Q : ngõ ra trạng thái của Couter. Ở đây C0 ( C_bit) = - CV : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng Hex ) - CV_BCD : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng BCD ) Lưu ý : Couter đếm lên đến 999 không đếm nữa 2. Counter Down (S_CD) - CD : ngõ vào tín hiệu đếm xuống. ( Chỉ đếm sườn ) kiểu BOOL - S : Set giá trị đặt vào bộ đếm CV. Ví dụ ở đây khi có tìn hiệu cạnh lên thì CV = 99 - PV: giá trị đặt ( phải ghi theo dạng C# ??? ( từ 000->999)) - R: Reset giá trị CV và C_bit về 0 - Q : ngõ ra trạng thái của Couter. Ở đây C0 ( C_bit) = - CV : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng Hex ) - CV_BCD : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng BCD ) Lưu ý : Couter đếm xuống đến 0 thì counter sẽ không đếm nữa. Vì thế với S_CD thì phải Set giá trị ban đầu 3. Counter UpDown ( S_CUD ) - CU : ngõ vào tín hiệu đếm lên. ( Chỉ đếm sườn ) kiểu BOOL - CD : ngõ vào tín hiệu đếm xuống - S : Set giá trị đặt vào bộ đếm CV. Ví dụ ở đây khi có tìn hiệu cạnh lên thì CV = 99 - PV: giá trị đặt ( phải ghi theo dạng C# ??? ( từ 000->999)) - R: Reset giá trị CV và C_bit về 0 - Q : ngõ ra trạng thái của Couter. Ở đây C0 ( C_bit) = - CV : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng Hex ) - CV_BCD : ngõ ra giá trị tức thời của Counter ( dạng BCD ) Lưu ý : Couter đếm xuống đến xuống đến 0 và đếm lên đến 999 thì counter sẽ không đếm nữa. Vì thế với S_CD thì phải Set giá trị ban đầu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.