Giáo trình PLC S7-300

Trong cuộc sống các sự vật và hiện tượng thường biểu diễn ở hai trạng thái đối lập rõ rệt của nó con người nhận thức được sữ vật và hiện tượng một cách nhanh chóng bằng các phân biệt hai trạng thái đó. Chẳng hạn như ta nói nước sạch và bẩn, giá cả đắt và rẻ, nước sôi và không sôi, học sinh học giỏi và dốt, kế quả xấu và tốt. | Giáo Trình PLC Sưu tầm Nguyễn Huy Mạnh MỤC LỤC Nội dung Trang Chương 1 Lí thuyết cơ sở . Những niệm cơ bản. 2 . Các phương pháp biểu diễn hàm logic. 7 . Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic. 9 . Các hệ mạch logic. 13 . Grafcet - để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp. 15 Chương 2 Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển . Các thiết bị điều khiển. 24 . Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc. 25 . Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn. 29 . Khống chế động cơ điện một chiều. 31 Chương 3 Lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC . Mở đầu. . . 33 . Các thành phần cơ bản của một bộ PLC. 34 . Các vấn đề về lập trình. 37 . Đánh giá ưu nhược điểm của PLC. 43 Chương 4 Bộ điêu khiển PLC - CPM1A . Cấu hình cứng. 45 . Ghép nối. 49 . Ngôn ngữ lập trình. 51 Chương 5 Bộ điều khiển PLC - S5 . Cấu tạo của bộ PLC - S5. 54 . Địa chỉ và gán địa chỉ. 55 . Vùng đối tượng. 57 . Cấu trúc của chương trình S5. 58 . Bảng lệnh của S5 - 95U. 59 . Cú pháp một số lệnh cơ bản của S5. 60 Chương 6 Bộ điêu khiển PLC - S7 - 200 . Cấu hình cứng. 70 . Cấu trúc bộ . Chương trình của S7- 200. 75 . Lập trình một số lệnh cơ bản của S7- 200 . 76 Chương 7 BỘ điều khiển PLC - S7-300 . Cấu hình cứng. 78 . Vùng đối tượng. 81 . Ngôn ngữ lập trình . 83 . Lập trình một số lệnh cơ bản. 84 Phụ lục 1 Các phần mềm lập trình PLC I. Lập trình cho OMRoN. 86 II. Lập trình cho PLC- S5. 92 III. Lập trình cho PLC - S7-200. 97 IV. Lập trình cho PLC - S7-300. 101 Phụ lục 2 Bảng lệnh của các phần mềm 1. Bảng lệnh của PLC - CpM1A. 105 2. Bảng lệnh của PLC - S5. 112 3. Bảng lệnh của PLC - S7 -200. 117 4. Bảng lệnh của PLC - 1 Giáo Trình PLC Sưu tầm Nguyễn Huy Mạnh Phần 1 LOGIC HAI TĐẠNG THÁI VÀ ỨNG DỤNG Chương 1 LÍ THUyÊT Cơ Sơ . Những khái niệm cơ bản 1. Khái niệm về logic hai trạng thái Trong cuộc sống các sự vật và hiện tượng thường biểu diễn ở hai trạng thái đối lập thông qua hai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    15    1    21-03-2023
4    28    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.