Cẩm nang tài chính hiện đại

Đây là một trong những cuốn sách hay về mô hình tài chính hiện đại, được viết dưới dạng sổ tay rất dễ hiểu, gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | HANDBOOK OF MODERN FINANCE THIRD EDITION Editor Dennis E. Logue Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College WARREN GORHAM LAMONT Boston New York A4 Mathematics of Finance Money and Time T. Craig Tapley Time Value of Money. 1 Definitions of Variables . 2 Compounding of a Single Sum . a Calculation of a Future Value 3 Discounting of a Single Sum . a Calculation of a Present Value 4 Regular Annuity. a Future Value Time-Line Analysis. b Future Value Calculations . . c Present Value Time-Line Analysis. d Present Value Calculations . . . e Relationship Between Future Value and Present Value . 5 Annuity Due . a Future Value Time-Line Analysis. b Future Value Calculations . . c Present Vtbae Time-Line Analysis. d Present Value Calculations . . . 6 Perpetuities . a Calculations. b Annuities as Differences of Perpetuities . 7 Nonannual Periods. a Future Value Calculations . . b Present Value Calculations . . . c Annuities Calculations . d Annual and Effective Rates . . . 8 Solving for N A or i and Linear Interpolation . a Solving for N. b Solving for A. c Solving for i. 9 Newton s Approximation Technique . a Calculation of the Interest Rate. 3 Bank Loans and Effective Interest 3 Rates . 27 3 1 Definitions of Variables. 27 3 2 Straight Loan. 27 6 a Calculations. 27 6 3 Discounted Loan . 28 7 a Calculations. 28 4 Compensating Balance. 28 7 a Calculations. 28 9 5 Installment Loan . 30 a Calculations. 30 9 r 6 Discounted Installment Loan. 31 a Calculations. 31 12 7 Amortization Schedule. 31 lai Calculations. 31 14 Bond Analysis Non-Interest-Bearing 14 Securities . 32 15 mDeiinuions O1 vauaoxes. 16 2 Discount Rates and Pricing . 32 16 a Calculation of the Dollar 17 Discount . 33 J 7 b Calculation of Price . 33 c Calculation of the Discount 18 Rate. 33 IỌ 3 Equivalent Simple Interest Rate . 34 20 a Calculations. 34 20 4 Effective Return . 35 21 a Calculations. 35 22 5 Equivalent Bond Yield. 36 a Calculations Fewer Than 182 23 Days . 36 23 b .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.