Đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010 môn tiếng Anh lớp 6

Question I. Vòng tròn chữ cái A, B, C hoặc D thay cho từ em cho là đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây ( điểm) 1. She . to the radio in the morning. A. listens B. watches C. listen D. sees 2. My friend . English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 3. I am , so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    23    1    28-03-2023
2    50    2    28-03-2023
61    8    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.