Sử dụng phần mềm Dreamweaver

Dreamweaver là một phần mềm được tạo ra bởi hãng Macromedia, hãng này hiện nay đã được hãng Adobe mua lại. Nếu bạn đã từng dùng notepad để thiết kế web thì tôi khuyên bạn nên thử dùng Dreamweaver (DW) đi, bạn sẽ “kết” nó ngay. Còn nếu bạn mới làm quen với việc thiết kế web, tôi vẫn khuyên bạn nên dùng Notepad, hoặc Notepad++ chứ không nên dùng “con dao mổ trâu” DW này. | CAN BÁN VEi DREAMWEAVER QUAN VEi MACROMEDIA DREAMWEAVER Dreamweaver lai moit chõông trình Visual Editor chuyen nghieip nei tao vai quan lyi caic trang web. Dreamweaver cung cap caic cong cuỉ phaic thaio trang web cao cap hoi trôi caic tính nang DHTML Dynamic HTML mai khong can vieit caic dong leinh giuip caic bain khong bieit lap trình web cung coi thei thieit kei nõôỉc caic trang web noing moit caich dei dang trõỉc Dreamweaver ban coi thei dei dang nhuing caic sain phaim cuia caic chõông trình thieit kei web khaic nhõ Flash Fireworks Shockwave Generator Authorwave vv. Vôii Dreamweaver ban coi thei quain lyi caic Local vai Remote site giuip cho vieic quain lyi caic trang web trong caic site cuic boi vai caic website nieu khiein tõi xa coi thei nong boi. Ngoai ra Dreamweaver con cho pheip ban chmh sõia trõỉc tieip Quick Tag Editor ban coi thei nhanh choing boi sung hoaic xoia boi moit HTML mai khong can thoait khoii cõia soi tai noi soan thaio trang web bang HTML giuip caic ban coi thei thieit kei trang trõỉc tieip bang ngon ngõi HTML. Dreamweaver con hoi trôỉ caic HTML Styles vai Cascading Style Sheet giuip ban nònh daỉng trang web nhaim tang tính haip dain khi duyeit caic trang web nay. Vung lam vieic cuia chõông trình Deamweaver rait linh noing vai dei sõi dung gom caic thanh phan nhõ sau Document Launcher Object Palette Property Inspector Floating Palette vai caic context menu menu ngol canh . nei môi caic thanh phan nay ban coi thei vao menu Window- choin ten cua thanh phan can hiein thò . Macromedia Dreamweaver Mediaspace Club 1 Launcher col choia calc nut nei môi vai noing caic Inspector vai caic Palette nooic dung thoôing xuyen cuing col thei truy caip Launcher tai Mini Launcher tai goic phaii cuia coia soi Launcher 1 JJJ D o Site Assets HTML Styles css Styles Behaviors History Code Inspector 1 1 Document. Object Palette coi choia caic nuit nei taio caic noli tõôỉng khaic nhau nho hình ainh caic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.