Bài giảng môn học lý thuyết ÔTÔMÁT & NNHT

Ngôn ngữ là gì? Các từ điển định nghĩa ngôn ngữ một cách không chính xác là một hệ thống thích hợp cho việc biểu thị các ý nghĩ, các sự kiện, hay các khái niệm, bao gồm một tập các kí hiệu và các qui tắc để vận dụng chúng. Định nghĩa trên chưa đủ chính xác để nghiên cứu về NNHT | Trường Đại học Bách khoa Khoa Công Nghệ Thông Tin BÀI GIẢNG MÔN HỌC I LÝ THUYẾT ÔTÔMÁT NNHT Giảng Viên Nguyễn Thị Trúc Viên E-mail nttvien@ NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1 Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2 Ôtômát hữu hạn Chương 3 Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4 Các tính chất của ngôn ngữ chính qui Chương 5 Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 6 Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn Chương 7 Ôtômát đẩy xuống Chương 8 Các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 9 Máy Turing Trang 2 Lý thuyết Ôtômát NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng lý thuyết Ngôn ngữ Hình thức và Automat -Hồ Văn Quân 2002 2. An Introduction to Formal Languages and Automata -Peter Linz 1990 3. Introduction to Automata Theory Languages and Computation - John E Hopcroft Rajeev Motwani and Jeffrey 2001 Trang 3 Lý thuyết Ôtômát NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ Sẽ có thông báo cụ thê cho từng khóa học. Tuy nhiên thường là như được cho bên dưới. Thi trắc nghiệm cuối kỳ Thời gian 120 phút Số lượng 50 câu Được phép xem tài liệu trong 2 tờ giấy A4 Thi trắc nghiệm giữa kỳ Thời gian 90 phút Số lượng 40 câu Được phép xem tài liệu trong 2 tờ giấy A4 Trang 4 Lý thuyết Ôtômát NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin 2 Chương 1 Giới thiệu về lý thuyết tính toán Giới thiệu Yêu cầu về kiến thức nền Ba khái niệm cơ bản Ngôn ngữ languages Văn phạm grammar Ôtômát máy tự động Một vài ứng dụng Trang 6 Lý thuyết Ôtômát NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    11    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.