Tài liệu nhà máy điện và trạm biến áp - chương I - Khái niệm chung về nhà máy điện trạm biến áp và hệ thống năng lượng

Xi măng là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất ở nước ta (cùng với các ngành than, dệt, đường sắt). Ngày 25/12/1889 khởi công xây dựng nhà máy xi măng đầu tiên của ngành Xi măng Việt Nam tại Hải Phòng. Đến nay đã có khoảng 90 Công ty, đơn vị tham gia trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất xi măng trong cả nước, trong đó: khoảng 33 thành viên thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam, 5 công ty liên doanh, và hơn 50 công ty nhỏ và các trạm nghiền khác. Tuy nhiên sản lượng xi măng. | Môn học Phần điện trong nha máy điện vá trạm biển áp Chương 1 KHAI NIỆM CHUNG vỆnhA may điện TRAM BIỆN Ap HỆ THONG NĂNG LƯƠNG KHAI niệm phân loai nhA may điện vA trạm biện Ap Phân loại nhà may điện NMĐ Nhà may điện là một Xí nghiệp đặc biệt co nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng khác nhạụ như nặng lượng cụạ nhiến liệụ than dầụ khí đột ngụyến tử . . . năng lượng cụạ dong nưỢc gio mặt trỢi . thành điện năng đệ cưng cầp cho các hộ tiệụ thụ. Căn cư vào các loại nhiện liệụ sư dựng cho nhà mày điện ngưỢi tà chia ra Nhà mày nhiệt điện thụy điện phong điện nhà mày điện ngụyện tư nhà mày điện dụng năng lượng mặt trỢi . à- Nhà mày nhiệt điện NĐ Trong nhà mày nhiệt điện ngưỢi ta dừng nhiện liệụ là than đà dầụ hoăc khí đột trong đo than đà đưỢc sư dụng rộng rài nhầt. Đệ qụạy mày phàt điện trong nhà mày nhiệt điện dùng tụabin hỢi nưỢc mày hỢi nưỢc lộ cộ mộ bin động cỢ đột trong và tụạ bin khí tụabin hỢi nưỢc co khà năng cho cộng sụầt cao và vần hành kinh tệ nện đưỢc sư dụng rộng rài nhầt. Nhà mày nhiệt điện con đưỢc chia làm 2 loại Nhiệt điện ngưng hỢi và nhiệt điện trích hỢi Nhà mày nhiệt điện ngưng hỢi toàn bộ hỢi dụng sàn xụầt điện năng. Nhà mày nhiệt điện trích hỢi một phần năng lưỢng cửa hỢi đưỢc sư dụng vào mục đích cộng nghiệp và sinh hoạt cụạ nhần dần vụng lần cần. b. Nhà mày thủy điện TĐ Nhà mày thụy điện dụng năng lưỢng cụạ dong nưỢc đệ sàn xụầt ra điện năng . Động cỢ sỢ cầp đệ qụạy mày phàt thụy điện là càc tụạ bin nưỢc trục ngang hay trục đưng . So vỢi nhiệt điện nhà mày thụy điện co một sộ ưụ điệ m qụan trong saụ Già thành điện năng thầp chỉ băng 1 5 - 1 10 nhiệt điện . KhỢi động nhanh chỉ cần một phụt là co thệ khỢi động xong và cho mang cộng sụầt trong khi đo đệ khỢi động một tộ mày nhiệt điện kệ cà lo và tụabin phai mầt hàng ngày . co khà năng tư động hoa cao nện sộ ngưỢi phục vụ tính cho một đỢn vị cộng sụầt chỉ băng 1 10 1 15 cụạ nhiệt điện . Kệt hỢp càc vần đệ khàc như cộng trình thụy lỢi chộng lụ lụt hạn hàn giao thộng vần tài hộ thà .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    20    1    31-03-2023
29    14    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.